Projecten

Project Voorbereiding Pabo

Om uitval van studenten Onderwijsassistent voor te zijn is het Keuzedeel Voorbereiding Pabo ontwikkeld, zodat mbo-studenten zich al tijdens hun mbo-studie kunnen voorbereiden op de vervolgopleiding op het hbo.

Kennispunt MBO Beroepspraktijkvorming

Het Kennispunt MBO Beroepspraktijkvorming is hét punt waar alle mbo-scholen informatie kunnen vinden en krijgen over het Stagepact 2023 - 2027. Dat betekent dat het kennispunt zich richt op het verbeteren van stagebegeleiding, het uitbannen van stagediscriminatie, het realiseren van voldoende stageplaatsen en het bieden van passende vergoedingen tijdens de beroepspraktijkvorming.

Landelijk Onderwijsplatform MDT

Het Landelijk Onderwijsplatform MDT biedt ondersteuning aan scholen die MDT (willen) aanbieden. Maatschappelijke diensttijd biedt leerlingen en studenten tussen de 12 en 30 jaar de kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontwikkelen, mensen te ontmoeten buiten hun leefwereld en iets te doen voor een ander en/of de samenleving. Zij krijgen daarmee de kans nieuwe werelden te ontdekken en waardevolle ervaringen op te doen. Maatschappelijke Diensttijd verrijkt de examenvakken Burgerschap en Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB).

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren mbo

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren.

Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering

Het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering is hét punt waar alle mbo-scholen informatie kunnen vinden over (nieuwe) wet- en regelgeving en praktische oplossingen met elkaar delen. Van examinering, keuzedelen, vrijstellingen tot toelatingsrecht.

Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen

Het kennispunt deelt informatie over op maat gemaakt onderwijs en examinering voor herstarters en doorstarters. Mbo-scholen kunnen vragen stellen over o.a. beleid en uitvoering van maatwerk voor volwassenen, flexibilisering van onderwijs, certificaattrajecten, vrijstellingen, of kwaliteitsborging.

Kennispunt MBO Taal en Rekenen

Het Kennispunt MBO Taal en Rekenen is een voortzetting van het Steunpunt taal en rekenen mbo, dat in 2009 door het ministerie van OCW in het leven is geroepen om mbo-scholen te ondersteunen bij de implementatie van de referentieniveaus Nederlandse taal, rekenen en Engels.

Kennispunt MBO Passend Onderwijs

Het Kennispunt MBO Passend Onderwijs is hét punt waar alle mbo-scholen informatie kunnen vinden en krijgen over passend onderwijs. Mbo-scholen kunnen bij het kennispunt terecht voor informatie over beleid en wet- en regelgeving, verschenen onderzoeksrapporten, goede voorbeelden en servicedocumenten.

Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie

Dit kennispunt helpt mbo-scholen om bij te dragen aan de kansengelijkheid van mbo-studenten. En is het platform voor scholen op het gebied van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Het biedt een specifieke lijn en een generieke lijn aan. Bij het kennispunt kunnen onderwijsprofessionals werkzaam bij mbo-scholen terecht voor informatie, kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden over Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie.

Expertisepunt Burgerschap mbo

Het Expertisepunt Burgerschap deelt kennis en ervaring over burgerschapsvorming in het po, vo en mbo met docenten en scholen. Voor het mbo is het uitgangspunt dat de diversiteit van mbo scholen wordt benut. Sinds 1 juli 2022 wordt het expertisepunt doorontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de MBO Raad, Stichting School en Veiligheid, Pro Demos en SLO en met financiering van het ministerie van OCW.