Inburgering

Laatst gewijzigd: 11-10-2022

Alle vreemdelingen met een verblijfsvergunning die tijdens hun leerplichtige leeftijd niet minstens acht jaar in Nederland hebben gewoond, vallen onder de algemene inburgeringsplicht. De gewijzigde Wet Inburgering is op 1 januari 2013 in werking getreden en is een aanpassing van de inburgeringsplicht die is vastgelegd in de Wet van 30 november 2006.

Studenten - Afbeelding van ID College

Inburgeren kan op drie manieren. Via welke weg men dat wil doen is aan de inburgeraar zelf. De mogelijkheden zijn als volgt:

  • Inburgeren via een inburgeringsexamen, op het taalniveau 2A Daarnaast moet Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) worden getoetst.
  • Inburgeren via een staatsexamen NT2 I. Ook hier moeten KNS en ONA worden getoetst.
  • Inburgeren via een Nederlands diploma.

Het inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen bestaat sinds 1 januari 2013 uit de onderdelen Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Spreekvaardigheid, Schrijfvaardigheid en Kennis van de Nederlandse Samenleving. Mensen die na 1 januari 2015 een verblijfsvergunning hebben ontvangen moeten ook het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt doen.

Staatsexamen Nederlands als tweede Taal (NT2)

NT2 is bedoeld voor mensen die een andere moedertaal hebben en op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Hierbij kan men kiezen tussen twee niveaus: Programma I dat mensen voorbereidt op voor studie of werk op mbo-niveau of Programma II dat mensen voorbereidt op studie of werk op hbo- of wo-niveau. Inburgeren kan ook door het volgen van een beroepsopleiding, waarbij veel extra taallessen gegeven worden.

Sociale lening

Vreemdelingen moeten hun inburgering zelf betalen. Wel bestaat de mogelijkheid hiervoor een sociale lening af te sluiten bij DUO. Deze lening is afhankelijk van het inkomen en moet worden terugbetaald. Vluchtelingen kunnen bij Dienst Uitvoering Onderwijs een lening aanvragen tot een bedrag van € 10.000,-, die zij niet terug hoeven te betalen als er binnen drie jaar aan de inburgeringsplicht is voldaan.

Blik op Werk

DUO leent alleen geld aan inburgeraars voor een cursus op een school met het Blik op Werk Keurmerk (zie zijbalk rechts). Doel van dit keurmerk is kwaliteitswaarborging bij de aanbieders van inburgeringscursussen ten behoeve van de inburgeraar.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur