Soorten onderwijs

Het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs biedt rond de 740 opleidingen op diverse niveaus en in verschillende vorm. Voor elke student is er dus een passende opleiding, afhankelijk van de vooropleiding, leeftijd, ervaring of interesse. Vanaf 16 jaar kunnen studenten terecht bij een regionaal opleidingscentrum (roc) of bij een beroepscollege (voorheen aoc of vakcollege) voor een op maat gemaakte opleiding. Beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl) zijn de twee belangrijkste onderwijsvormen. Andere soorten zijn entreeopleidingen, volwasseneneducatie en contractonderwijs.

Entreeopleidingen

Een entreeopleiding heeft een nominale studieduur van één jaar en is voor iedereen vanaf zestien jaar zonder vmbo-diploma. Studenten die niet doorstromen hebben dankzij het entreediploma een betere positie op de arbeidsmarkt. Zij kunnen met dit diploma aan de slag in assisterende functies. Tegelijkertijd beschikken zij nog niet over een startkwalificatie.

Studieadvies ook bij entree

Met de invoering van het actieplan Focus op Vakmanschap is ook het studieadvies voor de entreeopleiding ingevoerd. Dat wordt binnen vier maanden na aanvang van de opleiding afgegeven. Studenten kunnen bij gebrek aan goede studieresultaten het (bindende) advies krijgen over te stappen naar een andere opleiding of het onderwijs te verlaten. Scholen zijn verplicht om jongeren onder de achttien jaar een plaats op een andere entreeopleiding aan te bieden.

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie omvat:

  • cursussen inburgering
  • cursussen in het kader van taal, rekenen en digitale vaardigheden
  • opleidingen voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) waar mensen alsnog een diploma van het voortgezet onderwijs kunnen halen

Veelgestelde vragen

Is er cursusaanbod in digitale vaardigheden, taal en rekenen?
Kan maatwerk worden geleverd?
Kunnen inburgeraars bij roc's terecht?

Contractonderwijs

Naast reguliere vormen van onderwijs levert het mbo ook maatwerk voor het bedrijfsleven in de vorm van cursussen die voldoen aan de specifieke opleidingsbehoefte van organisaties. In opdracht van bedrijven of instellingen is zo’n cursus of training de oplossing om heel specifieke kennis of vaardigheden aan te leren. Bij dit zogenoemde contractonderwijs zoeken opleidingen en opdrachtgevers samen naar de beste invulling voor de scholingsvraag. De op maat gemaakte cursus is dan toegesneden op de specifieke behoefte en situatie.

Leven lang ontwikkelen

Niet alleen bedrijven, maar ook mensen die zichzelf willen laten bijscholen kunnen zich bij het mbo aanmelden. Individueel cursusaanbod valt ook onder contractonderwijs. Mensen die zich aanmelden doen dat uit persoonlijke wens om de eigen kennis en vaardigheden actueel te houden of uit pure interesse. Deze cursisten weten dat een mens nooit uitgeleerd raakt.