Auteursrecht

Om het gebruik van tekst, muziek en bewegend beeld voor scholen eenvoudig en duidelijk te maken, heeft de MBO Raad samen met VOI©E afspraken gemaakt. VOI©E is de vereniging van organisaties die intellectueel eigendom collectief exploiteren. De MBO Raad adviseert mbo-scholen gebruik te maken van de aangeboden regelingen.

De leden van VOI©E bieden de volgende collectieve regelingen aan:

  • De mbo-reproductieregeling voor kopieën en onderwijspublicaties van Stichting Reprorecht en Stichting PRO (tarief 2023: € 5,21 per gewogen student per jaar).
  • De mbo-maatwerkregeling voor gebruik van tv-programma's van Videma (tarief 2023: € 0,164 per gewogen student per jaar).
  • De mbo-muziekregeling 2014 van Buma en Sena (tarief 2023: € 1,19 per gewogen student per jaar).
  • Naast bovengenoemde regelingen hebben de MBO Raad en Filmservice BV afspraken gemaakt over een filmregeling voor mbo-instellingen (tarief 2023: € 0,0614 per gewogen student per jaar).

De MBO Raad geeft jaarlijks het gewogen aantal deelnemers per school door aan de betrokken organisaties. De eerste twee regelingen functioneren al geruime tijd op deze wijze. Sinds 2014 geldt de gezamenlijke muziekregeling van Buma en Sena, waarvoor de MBO Raad ook een tarief van 1 euro heeft afgesproken per gewogen deelnemer.

Individuele regelingen

VOI©E en de MBO Raad zijn bij deze regelingen geen partij. Scholen kunnen kiezen om niet aan de regeling deel te nemen en zelf afspraken te maken met de betrokken individuele organisaties. Bovenstaande tarieven zijn in dat geval niet van toepassing. Uiteraard hoeven scholen geen vergoeding te betalen wanneer zij van één of meer van de betrokken gebruiksrechten geen gebruik maken.