Veiligheid

Een veilig schoolklimaat is de voorwaarde om goed te kunnen leren en werken. Ongewenste gebeurtenissen in de samenleving beïnvloeden de sfeer en het gedrag op school en dagen de scholen uit hier op een verantwoorde manier mee om te gaan. Veiligheid is dan ook geen bijzaak, of extra taak in het onderwijs, maar staat in het hart van de pedagogische opdracht van het mbo. Om deze opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren werkt de MBO Raad op dit moment aan Integraal Veiligheidsbeleid waarbij er, met alle betrokkenen, bruggen worden geslagen tussen alle mogelijke veiligheidsaspecten.

Integrale veiligheid infographic
De vier pijlers van integrale veiligheid.

Integrale Veiligheid

Wanneer veiligheidsrisico’s met elkaar, vanuit verschillende aspecten bekeken worden en er vervolgens in samenhang maatregelen genomen worden, spreekt men van integraal veiligheidsbeleid. Bouwen aan integrale veiligheid gaat dan ook over eigenaarschap, inhoud en betrokkenen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Een school waar iedereen zich deel van voelt en waar iedereen bijdraagt aan een veilig schoolklimaat is niet de verantwoordelijkheid van een aantal gespecialiseerde medewerkers. Veiligheid is van iedereen: student en personeel. Het vraagt aandacht voor alle veiligheidsaspecten, waarbij een cultuur van openheid, respect en tolerantie daarvoor de basis is.

Raakvlakken

Veiligheid is niet een op zichzelf staand onderwerp, maar kent vele raakvlakken met andere onderwerpen die het klimaat binnen een school bepalen. Naast de sociale en fysieke aspecten van dit thema, zijn er ook raakvlakken met burgerschapsonderwijs en de ontwikkeling van ‘kritisch denken’ binnen dit onderwijs.

Verbinding

Samen met externe partners zoals gemeenten, jeugdzorg, het ministerie van OCW, politie en reclassering wordt gewerkt aan de borging van een veilig schoolklimaat. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Vier pijlers

Naast wettelijke bepalingen en eisen waar mbo-scholen aan moeten voldoen, kent het mbo vier pijlers waarlangs de scholen zelf, op maat, hun veiligheidsbeleid ontwikkelen:

  1. veilig leer- en werkklimaat
  2. veiligheid in curriculum
  3. veiligheid bij incidenten
  4. veilige infrastructuur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Peter Vermeijs

Peter Vermeijs

Beleidsadviseur privacy