Kwaliteit

Laatst gewijzigd: 09-03-2023

Het aanbieden van goed onderwijs betekent kwaliteit leveren. Of een school van voldoende kwaliteit is, heeft te maken met de interactie met de studenten, de omgeving en dat kunnen verantwoorden. Het is aan de school om te bepalen hoe ze die kwaliteit bereiken en dat vorm geven.

Kwaliteitszorg

Iedere mbo-school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht waarin wordt voorzien in een regelmatige beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs. Zo zorgen scholen bijvoorbeeld voor waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt.

De beoordeling geschiedt mede aan de hand van het oordeel van deelnemers over de kwaliteit van het onderwijs aan de mbo-school. Daarbij worden onafhankelijke deskundigen en belanghebbenden betrokken. De uitkomsten van de beoordeling zijn openbaar.

Teams aan zet

Het onderwijs wordt steeds complexer, verantwoordelijkheden gaan steeds meer naar de onderwijsteams. Het onderwijs wordt flexibeler, innovaties en de regio krijgen steeds meer invloed op het onderwijs en de onderwijsteams. De Teamplaat Onderwijs Kwaliteit draagt bij aan het gesprek in teams door inzicht in de schoolprocessen en eenvoudig beschikbaarheid landelijk gevalideerde informatie (zoals handreikingen rondom onderwijstijd, verkorting opleidingen, examinering, toelatingsrecht e.d.).

drie studenten zittend op een trap kijken samen naar een laptop
bron: pexels.com

Toekomstbestendige kwaliteit

De omgeving van de scholen is sterk in beweging. Er is een verschuiving in de partijen met wie en voor wie onderwijs wordt georganiseerd. Ook de verwachtingen verschuiven. Om de kwaliteitsaspecten van de mbo-sector integraal te benaderen is een visie geformuleerd voor een toekomstbestendige kwaliteit met als kernpunten:

  • Inzetten op een ontwikkeling in oplopende mate van zelf-regulering in het toekomstig toezicht;
  • Nadere duiding geven aan eigenaarschap van kwaliteit, dat start met het komen tot gemeenschappelijke referentiewaarden voor kwaliteit;
  • Een gedachtengoed (o.a. lerend vermogen) van kwaliteitsontwikkeling, zorg en borging passend bij de huidige wensen en ontwikkelperspectief;
  • Borgen van de eigen mbo brede kwaliteitsborging;
  • Betrekken van andere partijen bij de doorontwikkeling van vraagstukken rondom toekomstbestendige kwaliteit.
Afbeelding Scilla van Cuijlenborg

Scilla van Cuijlenborg

Beleidsadviseur - Policy advisor

Bas Litjens

Beleidsadviseur