Passend onderwijs

Laatst gewijzigd: 21-02-2019

Het mbo wil toegankelijk zijn voor een brede doelgroep. Door waar nodig ondersteuning te bieden, stelt passend onderwijs studenten in de gelegenheid een beroepsopleiding te volgen. Daarbij nemen scholen zo goed mogelijk barrières weg die deelname aan het onderwijs in de weg staan. Het mbo wil iedere student het onderwijs bieden dat bij hem of haar past.

Passend onderwijs - afbeelding uit animatie passend onderwijs Rijksoverheid

In tegenstelling tot het basis- en voortgezet onderwijs kent het mbo geen aparte onderwijsvorm waar studenten apart specialistische of intensieve begeleiding krijgen. Dit betekent dat mbo-scholen hun onderwijs en examinering zó inrichten dat er al bij de start van de opleiding rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen van studenten. Het mbo adviseert de student over opleidingen waarvoor hij/zij kansrijk zij voor het behalen van een beroepskwalificatie, een diploma. Studenten kunnen ook een schoolverklaring krijgen wanneer zij niet in staat zijn aan alle diploma-eisen te kunnen voldoen en toch de opleiding willen volgen.  
 
Welke ondersteuning een school biedt staat beschreven in het ondersteuningsaanbod van de school, te vinden op de website van iedere school. Afspraken over de ondersteuning van een student worden vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Scholen leggen vervolgens via hun jaarverslag verantwoording af over hoe zij vorm geven aan passend onderwijs.

Onderzoek

Sinds 2016 loopt een NRO-onderzoeksprogramma naar de gevolgen van passend onderwijs in het primair-, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs. Acht onderzoeksinstituten kijken daarbij naar de impact van passend onderwijs op:
1.    Samenwerkingsverbanden, besturen en hun samenwerkingspartners (bovenschools niveau)
2.    Scholen/opleidingen en leraren (school/klasniveau)
3.    Ouders en leerlingen/studenten (leerlingniveau).

In het onderzoek wordt zowel gekeken naar beleidsthema’s (werking van zorgplicht, afstemming onderwijs-jeugdzorg-gemeenten) en thema’s in de praktijk (leiderschap, ondersteuning binnen en buiten de school). Uit de tussenevaluatie valt op dat mbo-studenten redelijk tevreden zijn over de studentenzorg van hun school. Het gaat hier vooral om de informatie die scholen geven over de vorderingen van studenten. Het minst tevreden zijn studenten over het gemak waarmee informatie te vinden is over wat de school doet voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast geven studenten aan te weten bij wie zij terecht kunnen met vragen bij problemen. Binnen de signalering en feitelijke ondersteuning zijn studenten het meest tevreden over de hulp van de mentor/begeleider.

Platform Passend Onderwijs

Mbo-scholen met vragen over passend onderwijs en jeugdhulp, kunnen terecht bij het Platform Passend Onderwijs van de MBO Raad. Scholen hebben de afgelopen periode flink ingezet op de uitvoering van de Wet passend onderwijs en op het versterken van hun deskundigheid met betrekking tot de begeleiding van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte. Bij het Platform komen deskundigen geregeld bij elkaar om deze kennis uit te wisselen, onder andere bij de jaarlijkse platformdagen.

Video

De onderstaande animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

Animatie passend onderwijs in 3 minuten

Evelien van Lunteren

Beleidsadviseur strategie & onderwijs