Passend onderwijs

Laatst gewijzigd: 18-10-2017

Het mbo wil toegankelijk onderwijs geven aan een brede doelgroep. Door waar nodig ondersteuning te bieden, stelt passend onderwijs studenten in de gelegenheid een kwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen. Daarbij nemen scholen eventuele barrières weg die deelname aan het onderwijs in de weg staan. Zo krijgt iedere student het onderwijs dat het beste bij hem of haar past.

Passend onderwijs - afbeelding uit animatie passend onderwijs Rijksoverheid

Onderzoek

Tussen 2016 en 2019 loopt een NRO-onderzoeksprogramma naar de gevolgen van passend onderwijs in het primair-, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs. Acht onderzoeksinstituten kijken daarbij naar de impact van passend onderwijs op:

  1. samenwerkingsverbanden, besturen en hun samenwerkingspartners (bovenschools niveau);
  2. scholen/opleidingen en leraren (school/klasniveau);
  3. ouders en leerlingen/studenten (leerlingniveau).

In het onderzoek wordt zowel gekeken naar beleidsthema’s (werking van zorgplicht, afstemming onderwijs-jeugdzorg-gemeenten) en thema’s in de praktijk (leiderschap, ondersteuning binnen en buiten de school).

Ondersteuning

Scholen en ouders kunnen op meerdere plekken terecht met vragen over de invoering van het Passend onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

Voor de behartiging van de belangen van mbo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte én van mbo-scholen die toegankelijkheid willen bevorderen of vragen hebben, staat het Platform Passend Onderwijs samen met de Stuurgroep Passend Onderwijs van de MBO Raad klaar.

Scholen hebben de afgelopen periode flink ingezet op de uitvoering van de wet passend onderwijs en op het versterken van hun deskundigheid met betrekking tot de intake en tot het realiseren van passend onderwijzen. In de kenniskringen passend onderwijs die er in het land zijn, delen deelnemers kennis en ervaringen op het gebied van passend onderwijs uit.

Video

De onderstaande animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

Animatie passend onderwijs in 3 minuten

Ellen Verheijen

Beleidsadviseur