Passend onderwijs

Laatst gewijzigd: 01-04-2022

Het mbo wil toegankelijk zijn voor een brede doelgroep. Door waar nodig ondersteuning te bieden, stelt passend onderwijs studenten in de gelegenheid een beroepsopleiding te volgen. Daarbij nemen scholen zo goed mogelijk barrières weg die deelname aan het onderwijs in de weg staan. Het mbo wil iedere student het onderwijs bieden dat bij hem of haar past.

Passend onderwijs - afbeelding uit animatie passend onderwijs Rijksoverheid

In tegenstelling tot het basis- en voortgezet onderwijs kent het mbo geen aparte onderwijsvorm waar studenten apart specialistische of intensieve begeleiding krijgen. Dit betekent dat mbo-scholen hun onderwijs en examinering zó inrichten dat er al bij de start van de opleiding rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen van studenten. Het mbo adviseert de student over opleidingen waarvoor hij/zij kansrijk is voor het behalen van een beroepskwalificatie, een diploma. Studenten kunnen ook een schoolverklaring krijgen wanneer zij niet in staat zijn aan alle diploma-eisen te kunnen voldoen en toch de opleiding willen volgen.  

Welke ondersteuning een school biedt staat beschreven in het ondersteuningsaanbod van de school, te vinden op de website van iedere school. Afspraken over de ondersteuning van een student worden vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Scholen leggen vervolgens via hun jaarverslag verantwoording af over hoe zij vorm geven aan passend onderwijs.

Belangenbehartiging

Voor de behartiging van de belangen van mbo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte én van mbo-scholen die toegankelijkheid willen bevorderen, krijgt de MBO Raad advies van het Kennispunt Passend Onderwijs, het Platform Passend Onderwijs en van de Adviesgroep Sociaal Domein (een vertegenwoordiging van de mbo-bestuurders). De MBO Raad heeft contacten met de beleidsmakers van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Voorbeelden van belangenbehartiging zijn adviezen over de gewenste financiering van het onderwijs aan studenten met een extra ondersteuningsbehoefte in het mbo, het onderzoek naar knelpunten voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte in vmbo en mbo, de Wet Gelijke Behandeling en de ambulante begeleiding.

Kennispunt MBO Passend Onderwijs

Het Kennispunt MBO Passend Onderwijs is hét punt waar alle mbo-scholen informatie kunnen vinden en krijgen over passend onderwijs. Mbo-scholen kunnen bij het kennispunt terecht met vragen en voor informatie over beleid en wet- en regelgeving, verschenen onderzoeksrapporten, goede voorbeelden en servicedocumenten. 

Platform Passend Onderwijs

Het Platform Passend Onderwijs MBO organiseert regiobijeenkomsten en een jaarlijkse Platformdag Passend Onderwijs. Ook het platform levert input voor de belangenbehartiging van de MBO Raad. 

Doride de Bruijn

Beleidsadviseur Strategie & Onderwijs