Home > Thema's > Thema's

EVC (Erkenning Verworven Competenties) en validering

Veel volwassenen, werkenden en niet-werkenden hebben op verschillende momenten in hun leven allerlei kennis en ervaring opgedaan. Dat kan via opleidingen en cursussen, maar vooral ook via werk, vrijwilligerswerk of thuis. EVC (Erkenning Verworven Competenties) laat zien wat die opgedane kennis en ervaring waard is en kan ervoor zorgen dat mensen nieuwe of betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Instrument en visie
De resultaten van een EVC worden vastgelegd in een Ervaringscertificaat. Dit Ervaringscertificaat is een belangrijk document voor een werknemer, werkgever of opleider om te zien waar iemand staat en welke vervolgopleidingen mogelijk zijn. Soms kan men een Ervaringscertificaat laten verzilveren in een certificaat of een diploma. EVC is dus een belangrijk instrument in het kader van een Leven Lang Leren.

Systeem voor validering
Het huidige EVC-stelsel gaat per 1 januari 2016 over in een systeem voor validering van persoonlijke kennis en kunde met twee routes:

  1. Arbeidsmarktroute: kandidaten met een loopbaandoel krijgen de mogelijkheid om verworven competenties te laten erkennen in een ervaringscertificaat.
  2. Onderwijsroute: kandidaten met een diplomadoel krijgen de mogelijkheid tot validering van verworven competenties binnen de onderwijspoort waardoor iemand met vrijstellingen en aanvullend onderwijs een erkend mbo- of ho-diploma kan behalen.

Ministerie van Onderwijs
Het ministerie van OCW is tot 1 januari 2016 verantwoordelijk voor het beleid rond EVC, waaronder de beleidsregel en het wetgevingstraject.

Kenniscentrum EVC en Stichting Examenkamer
Tot 1 januari 2016 verzamelt en ontsluit het Kenniscentrum EVC informatie en is het betrokken bij de verdere ontwikkeling van EVC. Op www.kenniscentrumevc.nl vindt u informatie over EVC, EVC-achtergronden, de kwaliteitscode EVC en voorwaarden voor erkenning van instellingen die EVC-procedures aanbieden, Actieplan Kwaliteit van EVC en het trainingsaanbod.

Vanaf 1 januari 2016 is Stichting Examenkamer de organisatie die de kwaliteitsborging van EVC als arbeidsmarktinstrument uitvoert (arbeidsmarktroute). De convenantpartners EVC (werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid) hebben dit besloten. Tot 2016 werken het Kenniscentrum EVC en de Stichting Examenkamer in onderling overleg aan een zorgvuldige overdracht en overgang van procedures, dossiers en producten.

De MBO Raad heeft het ministerie van OCW geadviseerd om het deel van de taken van het Kenniscentrum EVC voor de onderwijsroute te laten uitvoeren door het Servicepunt examinering mbo. Het gaat daarbij om kennisdeling op het gebied van valideren en waarderen van eerder verworven leerresultaten binnen de poorten van het onderwijs. Het servicepunt werkt in opdracht van OCW op dit moment zijn plannen uit.

Lees meer over:

Meer informatie
Wilt u meer weten over EVC en een leven lang leren? Neem dan contact op met de MBO Raad: Pia Deveneijns of 0348-75 35 20.
Media kunnen contact opnemen met de persvoorlichter van de MBO Raad: Marije Hulsbosch: 06-50 27 26 73.

EVC en de toekomst van het mbo
Het mbo wil studenten goed toerusten voor een dynamische arbeidsmarkt en een complexe samenleving. De MBO Raad zet de toekomst van het mbo op de agenda. Praat erover mee op MBO2025.

 

top