MBO Raad benadrukt belang basisvaardigheden

03 juli 2023 12:00

Het rapport De Staat van het Onderwijs 2023 van de Inspectie van het Onderwijs is woensdag gepubliceerd. Het rapport toont aan dat mbo-scholen goed werk verrichten en het unieke karakter van het mbo zijn vruchten afwerpt.

Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad: ‘De Staat van het Onderwijs laat zien dat we onverminderd hard werken aan het opleiden van vakkrachten, met de juiste aandacht voor de basisvaardigheden van studenten. Taal en rekenen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat onze studenten als zelfredzame burgers de samenleving in gaan. Dat doen we door studenten binnen de beroepscontext niet alleen een vak te leren, maar ook deze vaardigheden mee te geven. Dat resulteert in een krachtig beroepsonderwijs’.

Unieke karakter mbo

In De Staat van het Onderwijs is er veel aandacht voor de basisvaardigheden van studenten. Zo constateert de Inspectie van het Onderwijs dat het voor studenten van belang is om de basisvaardigheden in de beroepsgerichte context te leren. ‘Dat is een compliment aan ons onderwijs, want vaak gebeurt dit al’, vertelt Tekin. ‘Het is goed als het mbo de ruimte blijft houden om dit op deze manier te blijven doen. Het gaat erom dat we bekwame docenten voor de klas hebben staan die ook de basisvaardigheden en burgerschap niet uit het oog verliezen. Dat is het unieke karakter van het mbo. Het is essentieel dat we scholen de ruimte geven om dit op hun eigen, succesvolle, manier te blijven organiseren’.

Aandacht voor het Nederlands

De Inspectie van het Onderwijs vraagt ook aandacht voor de groep mbo’ers die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Tekin erkent dat dit voor het mbo een uitdaging is, maar constateert dat het een ontwikkeling is waar ook het primair en voortgezet onderwijs een essentiële rol in spelen: ‘De Staat van het Onderwijs laat zien dat studenten soms ons onderwijs binnenkomen terwijl ze het zogenoemde 2F-niveau nog niet beheersen. Onze scholen doen hun best om ervoor te zorgen dat studenten zo snel mogelijk de Nederlandse taal op dat niveau beheersen, mede door extra taallessen. Het vereist echter een zogenaamde ketenaanpak, samen met het primair en voorgezet onderwijs, om dit probleem echt op te lossen’.

Aandacht voor overstap mbo-hbo

Uit het rapport blijkt verder dat er steeds minder mbo’ers doorstromen naar het hbo. En als mbo’ers dan toch kiezen voor het hbo, is er eerder sprake van uitval. Tekin: ‘Het is belangrijk dat we onze studenten goed blijven voorbereiden op een stap naar het hoger onderwijs. Dat is immers een van onze drie kerntaken. We zien echter dat het voor onze studenten, mede door de coronacrisis, moeilijk is geweest om zich goed te oriënteren op een vervolgstudie. Ook horen we terug dat de overstap mbo-hbo voor sommige studenten een grote stap is. Het is onze taak om deze studenten goed te blijven voorbereiden op de stap naar het hoger onderwijs. We zullen daarom nog nauwer in contact staan met onze collega’s in het hbo’.

Studentenwelzijn

De inspectie constateert dat de aandacht voor gelijkwaardige behandeling van mbo-studenten is toegenomen. Helaas blijkt ook uit De Staat van het Onderwijs dat een op de vier mbo-studenten kampt met een slechte mentale gezondheid. Dit is een van de redenen waarom studenten uitvallen, zegt Tekin. ‘Op mbo-niveau 2 valt bijna 40 procent uit. Dat is dramatisch hoog en daar moeten we de komende jaren hard aan werken. Toch kan dit niet los worden gezien van ontwikkelingen in de samenleving, waaronder de stijgende inflatie, waardoor het voor jongeren interessant kan zijn om te stoppen met hun opleiding en om te gaan werken. We roepen jongeren met klem op om dit niet te doen. Met een mbo-diploma heb je namelijk goud in handen en hele goede duurzame kansen op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat we die boodschap blijven herhalen. Desondanks is het niet iets wat het onderwijs alleen op kan lossen, maar waar we de samenwerking zoeken met onze partners in de regio, waaronder gemeenten, werkgevers en zorginstanties’.

Werkagenda mbo

Veel van de thema’s waar aandacht voor wordt gevraagd in de Staat van het Onderwijs komen terug in de Werkagenda mbo, die afgelopen februari werd ondertekend. In de Werkagenda mbo draait het om drie centrale prioriteiten. Allereerst is dat het bevorderen van kansengelijkheid voor mbo-studenten. Bijvoorbeeld door verbetering van hun welzijn en het streven naar een gelijkwaardige positie ten opzichte van studenten in het hoger onderwijs. Tweede prioriteit is een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zodat alle studenten straks een duurzaam arbeidsperspectief hebben. Derde thema is het verbeteren van kwaliteit, onderzoek en innovatie. Doelstellingen hier zijn onder meer extra aandacht voor werkdruk en het carrièreperspectief voor onderwijspersoneel en de inzet op basisvaardigheden.