Kwaliteitskader bekwaamheidseisen voor instructeurs

16-11-2018

Per 1 augustus 2018 gelden wettelijke bekwaamheidseisen voor instructeurs. Instructeurs hebben naast docenten een belangrijke rol in het onderwijsleerproces van de mbo-student en verzorgen in samenwerking met hun collega’s delen van het onderwijscurriculum.  

De BVMBO heeft in 2016 met ondersteuning van ECBO en op verzoek van het ministerie van OCW bekwaamheidseisen voor instructeurs opgesteld. Het ministerie van OCW heeft dit voorstel overgenomen en verwerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Met deze AMvB die per 1 augustus 2018 van kracht is geworden, zijn de bekwaamheidseisen voor instructeurs wettelijk vastgelegd. Instructeurs die vanaf 2018-2019 aan de slag gaan in het mbo aantoonbaar moeten dus (gaan) beschikken over de kennis en kunde die beschreven zijn in de AMvB. Voor instructeurs die vóór 1 augustus 2018 al als zodanig werkzaam waren in het mbo, geldt overgangsrecht. Zij worden geacht automatisch te hebben voldaan aan de bekwaamheidseisen. Voor de docenten zijn de bekwaamheidseisen al eerder in 2006 opgesteld in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel.

De Algemene Vergadering van de MBO Raad heeft in april 2018 een kwaliteitskader voor scholen vastgesteld. Met dit kwaliteitskader hebben mbo-scholen gezamenlijk vastgelegd hoe zij – als werkgever van de instructeurs – op een verantwoorde wijze aan de bekwaamheidseisen uitvoering geven.