Leven Lang Ontwikkelen - kansen en bedreigingen in het speelveld van mbo-scholen, opleidingsbedrijven en private opleiders

In opdracht van de bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving heeft bureau K+V onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen bekostigde mbo-scholen en opleidingsbedrijven. De aanleiding hiervoor was de overname van een private opleider door een aantal opleidingsbedrijven in de bouwsector. Daarmee rees voor de leden van de btg TGO een aantal vragen:

  • Wat doet een dergelijke beweging met de verhoudingen tussen de verschillende stakeholders, opleidingsbedrijven / samenwerkingsverbanden en mbo-scholen?
  • De opleidingsbedrijven die een private opleider hebben overgenomen geven aan dit te doen omdat zij op deze wijze sneller (dan via de reguliere route) kunnen inspelen op innovaties. Klopt dit? 
  • Waar zit de toegevoegde waarde van de opleidingsbedrijven en mbo-scholen in de samenwerking?
  • Hoe gaan we als mbo en als btg TGO om met deze (toekomstige) ontwikkeling?

In het onderzoeksrapport worden op grond van de bevindingen vier scenario’s uitgewerkt die vier verschillende posities weergeven op de lijn ‘geen LLO aanbieden’ tot ‘LLO aanbieden met private opleiders’. Per positie worden sterktes, zwakten, kansen en bedreigingen weergegeven. Die kunnen uiteraard per school en per context verschillen. Dit rapport kan als een inspiratiedocument bij meningsvorming over LLO gebruikt worden. Het rapport heeft bevindingen die ook relevant zijn voor andere sectoren dan alleen de Techniek en Gebouwde Omgeving.