Position paper zij-instroom

Het ministerie van OCW heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen werken aan een duurzame verankering van de route zij-instroom in het po, vo en mbo. Hiertoe is de afgelopen periode door verschillende partijen nagedacht over het huidige systeem van zij-instroom. Ook de MBO Raad heeft met haar leden hierover gesproken en is tot de conclusie gekomen dat de meest gebruikte zij-instroom route in het mbo – het PDG-traject – een eigen, goed bij de sector passende systematiek kent en dat er geen reden is voor aanpassing van die systematiek.

Position paper zij-instroom

Het bestuur van de MBO Raad heeft het position paper “Het PDG-traject in het mbo: geschikt en noodzakelijk” vastgesteld. De inhoud van het paper is een opbrengst van de klankbordgroep van de MBO Raad die zich met de herziening van het bevoegdhedenstelsel bezighoudt, en is in november 2021 breder getoetst bij het netwerk van HR-directeuren en bij bestuurders tijdens de Regiobijeenkomst Werkgeverszaken. Dit paper moet in de eerste plaats gelezen worden als inzet van de MBO Raad bij nieuwe ontwikkelingen rondom (het wetgevingstraject over de inbedding en/of modernisering van) de route zij-instroom. Maar het spreekt voor zich dat de standpunten in dit paper ook meer algemeen (de herziening van) het bevoegdheden- en opleidingsstelsel raken.

De unieke positie van het mbo: een voorbeeld

Doordat er geen kerndoelen, vakken of curriculumvoorschriften in de WEB zijn opgenomen, is het aan ieder onderwijsteam in het mbo om een onderwijsprogramma te schrijven waarbij een eigen vakkenstructuur wordt uitgewerkt waarin alle kwalificatie-eisen zijn opgenomen. Daarbij kunnen beroepsgerichte en algemeen vormende eisen in een vak worden samengevoegd of gescheiden worden aangeboden. Dat maakt dat dezelfde opleiding aan iedere mbo-instelling mogelijk een ander vakkenpakket kent. Hierdoor is het in het mbo dus niet mogelijk om te werken met het concept van vakbevoegdheid. Ook het concept van bredere bevoegdheden zoals een ‘bevoegdheid techniek’ is niet realiseerbaar omdat de mbo-opleidingen te specifiek op een beroep gericht zijn.