Taal in het Entreeonderwijs

Nederlandse taal, kernonderdeel van de basisvaardigheden, krijgt steeds meer aandacht. Het is van belang voor de doorstroom naar mbo-2 en voor succes op de arbeidsmarkt. Vanwege de diversiteit van de doelgroep zijn de verschillen in taalniveau groot. Informatie over onder andere taaldidactiek, examens en cijferdifferentiatie is hieronder te vinden.

Formatief evalueren taal

Veel entreestudenten beginnen hun opleiding met een leerachterstand bij taal. In hoofdstuk 3 van deze handleiding staan 10 uitgewerkte, formatieve taalopdrachten die snel en gericht inzicht geven in de achterstanden van de studenten. Op basis hiervan kan onderwijs op maat worden ingezet. De toetstechnieken zijn ontwikkeld door onderzoekers van ITTA, Universiteit Utrecht en ECBO en vallen onder het NRO-project ‘Grip op leerpotentieel’.

Cijferdifferentiatie taal

Handreiding T&R cijferdifferentiatie

Studenten van Entree en mbo 2 krijgen sinds studiejaar 2015-2016 één punt ophoging voor het examen Nederlands. Tot op heden is dit ongewijzigd. In dit servicedocument van het Kennispunt Taal en Rekenen wordt ingegaan op de achtergrond van deze cijferdifferentiatie, de vermelding van het cijfer op het diploma en de vrijstellingsregeling.

Oefenexamens Nederlands

De oefenomgeving van Facet biedt een groot aantal oefenexamens op niveau 2F en 3F. 

 

Nederlandse les bij een entreeopleiding

Hoe maak je studenten Entree enthousiast voor het vak Nederlands? Ingrid Koopmans, coördinerend docent Nederlands bij het Startcollege van ROC Friese Poort, geeft je tips en Saskia Streutker van Uitgeverij Malmberg vertelt over een nieuwe lesmethode voor niveau 1F.

Lees het artikel op Onderwijs van Morgen

Webinar: Taalontwikkeling en taalbeleid

Wat zijn de hoofdlijnen van de taalontwikkeling van kinderen en jongeren? Hoe werkt de interactie tussen controle en focus op de basisvaardigheden? Leidt dit tot betere resultaten? Op welke manier kan er het beste aan de taalontwikkeling gewerkt worden? Welke rol kunnen toetsen daarbij spelen?

Bekijk het webinar basisvaardigheden

Taal in het beroepsonderwijs

Didactiek van taalgericht vakonderwijs kent drie pijlers: 

  1. Een contextrijke en betekenisvolle leeromgeving; 
  2. Een sterk interactief leerklimaat; 
  3. Concrete ‘taalsteun’ en feedback op taalgebruik. 

Onderzoeksinformatie en praktijkvoorbeelden zijn hier te vinden.

Rubrics 'schrijven' taakuitvoering taal 1F tm 3F

SLO heeft rubrics voor schrijfvaardigheid ontwikkeld. Leerlingen dienen eind vmbo schrijfvaardigheid op referentieniveau 2F te beheersen. Aan de hand van de taakkenmerken (samenhang, afstemming doel/publiek, woordenschat, leesbaarheid) wordt een uitwerking gegeven van niveau 1F tot en met 3F. Zie de downloadlink op deze pagina van SLO