Servicedocument Wet Normering Topinkomens

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze wet stelt een maximum aan de hoogte van de bezoldiging van bestuurders en de hoogte van de honorering van toezichthouders. Per 1 januari 2015 is het maximum in deze wet verlaagd (WNT 2). Per 1 januari 2016 gelden voor de onderwijssector op grond van een ministeriële regeling een bezoldigingsmaximum per bezoldigingsklasse. Jaarlijks worden deze maxima geïndexeerd.

Over het servicedocument

Bestuurders en toezichthouders kunnen alle relevante informatie over de WNT vinden in het bijbehorende servicedocument. De MBO Raad heeft het servicedocument aangepast naar aanleiding van de Evaluatiewet WNT, de gewijzigde Uitvoeringsregeling WNT, de beleidsregels WNT 2018 en de meest recente versie van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren van de minister van OCW. Bij de totstandkoming van het servicedocument WNT waren ook de Onderwijsbestuurdersvereniging mbo en het Platform Raden van Toezicht betrokken.