Begrippenlijst

Competentie

Het geheel van kennis, vaardigheden en attituden om in een bepaalde beroepssituatie adequaat te functioneren. Loopbaancompetenties: het geheel van kennis, vaardigheden en attituden die werkenden nodig hebben om hun loopbaan te ontwikkelen. Burgerschapscompetenties: competenties die mensen nodig hebben voor het maatschappelijk functioneren. 

Crebo-nummer

Oude naam voor de code van een opleiding van een mbo-school (nu: Erkende opleidingscode). Crebo stond voor centraal register beroepsopleidingen. 

Cvb

Het college van bestuur (cvb) is het bevoegd gezag van een school dat de dagelijkse leiding heeft.

Deregulering

Het beleid van de overheid is erop gericht scholen een grotere beleidsvrijheid te geven in samenhang met minder regelgeving (deregulering). Scholen leggen verantwoording af over de besteding van overheidsgelden en de kwaliteit van het onderwijs.

Diploma

Wettelijk erkend document dat aantoont en vastlegt dat de eigenaar een omschreven kwalificatie voldoende beheerst.

Diplomamodel

Wettelijk vastgestelde vormgeving van het mbo-diploma zoals beschreven in de “Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring”.

Doorstarter

Een doorstarter heeft werk en wil, met het oog op de toekomst, zich verder op-, bij- of omscholen, al dan niet met steun van de werkgever. Doorleren kan op veel manieren: via een hoger diploma, via één of meerdere certificaten, of via non-formele of informele scholing.

Drievoudige kwalificatie

De mbo-sector leidt op voor: burgerschapscompetenties, beroep, leven lang leren en het in de hand hebben van de eigen loopbaan.

ECVET

European Credits for Vocational Education and Training (ECVET) is een studiepuntensysteem dat kan worden ingezet om de mobiliteit in Europa van deelnemers te vergroten. ECVET is een activiteit binnen EfVET (European Forum of Technical and Vocational Education and Training).

Educatie en inburgering

Voor volwassenen vanaf achttien jaar die door omstandigheden niet de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontplooien, biedt de volwasseneneducatie cursussen inburgering en cursussen in het kader van taal, rekenen en digitale vaardigheden.Volwassenen die op latere leeftijd een vmbo-, havo- of vwo-diploma willen behalen, kunnen terecht bij het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs.