Begrippenlijst

Governance

Integer en transparant handelen door overheidsorganisaties en bestuurders en het organiseren van toezicht hierop. Belangrijke vragen hierbij zijn hoe het bestuur van de mbo-school verantwoording aflegt over de besteding van publieke gelden en de behaalde resultaten en aan wie zij verantwoording aflevert.

Hbo

Studenten op een mbo 4-opleiding kunnen doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Herstarter

Een herstarter is een (jong)volwassenen die het onderwijs al dan niet met een diploma heeft verlaten en vastzit in werkloosheid of in een 'baantje-in-baantje-uit' situatie. Een herstarter is (tijdelijk) niet of minder actief op de arbeidsmarkt en wil de stap ernaar toe (weer) maken. Vaak zijn dit uitkeringsgerechtigden, maar dit hoeft niet.

ICT & CI

In de bedrijfstakgroep ICT & Creative Industries (ICT & CI) zijn alle roc’s en vakscholen vertegenwoordigd die opleidingen aanbieden in de onderwijsclusters:

  • kunsten en entertainment
  • communicatie, media en design
  • ICT

Initieel onderwijs

Onderwijs dat kinderen volgen vanaf het moment dat ze leerplichtig worden tot het moment dat zij de arbeidsmarkt opgaan. Het onderwijs dat later kan worden gevolgd als uitbreiding hierop wordt post-initieel onderwijs genoemd.

JOB-monitor

Tweejaarlijkse enquête naar deelnemerstevredenheid onder studenten van mbo-scholen, uitgevoerd door de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) met subsidie van het ministerie van OCW.

Kerntaak

Een kerntaak is een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar belang, omvang (tijdsbeslag of frequentie) of beide. Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep.

Keuzedeel

Onderdeel van de herziene kwalificatiedossiers (vanaf 1 augustus 2016). Een onderdeel van de beroepsopleiding dat naast de kwalificatie staat. De kwalificatie bestaat uit een basis- en profieldeel. Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere doorstroom naar een vervolgopleiding. Alleen bij entreeopleidingen mag een keuzedeel ook remediërend zijn.

KiesMBO

Website die vmbo-leerlingen en mbo-studenten helpt bij het oriënteren op opleidingsmogelijkheden in het mbo.

Kwalificatiedossier

Set van verschillende kerntaken, werkprocessen en competenties die samen een opleiding vormgeven en waar een diploma aan vast hangt.