Aan de slag - alliantie VNG en MBO Raad

22-04-2021

VNG en MBO Raad hebben de ambitie om:

  • bij de inzet op en uitwerking van relevante regelingen in te zetten op werkwijzen waarbij gemeenten en mbo-scholen gezamenlijk optimaal verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de doelgroepen waarvoor deze regelingen zijn bedoeld. Doordat gemeenten en beroepsonderwijs samen gaan werken binnen regionale Human Capital Agenda’s wordt gericht ingezet op het versterken van het regionaal arbeidsmarktbeleid en regionaal economisch beleid.
  • in onderlinge afstemming te bewaken dat reeds bestaande knelpunten en belemmeringen voor samenwerking in de uitwerking van regelingen zo veel mogelijk worden opgelost en weggenomen en gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande ervaringen en oplossingen.
  • richting de formatietafel te bepleiten dat de infrastructuur die nu wordt opgebouwd niet incidenteel blijft, maar toekomstgericht wordt behouden en bestendigd met bijbehorende wet- en regelgeving en budgetten.

Waarom nu?

De situatie die ontstaat door de coronacrisis maakt samenwerking extra urgent. Hierdoor zet de regering nu, via steunpakketten en regelingen, in op het oplossen van een aantal knelpunten en wordt ingezet op het verstevigen van de samenwerking tussen maatschappelijke partners op landelijk en regionaal niveau.

Wat?

We willen een aantal goede voorbeelden die er zijn verbinden aan een landelijke agenda, met als doel dat deze onderwerpen in elke regio bij kunnen gaan dragen aan de optimale infrastructuur. Die voorbeelden gaan we verkennen, analyseren en voorzien van een gedeelde inzet. En we spreken af wanneer en hoe we de gezamenlijke ambities kunnen vormgeven richting ministeries cq een a.s. kabinet.

Werkwijze

Om bovenstaande  ambitie te bereiken gaan we aan slag met de volgende actuele onderwerpen:

  1. samenwerken aan optimale implementatie van regelingen gericht op herstel na corona, in casu de Human Capital Agenda, zoals bijvoorbeeld uitwerking van het derde steunpakket en de ondersteuning richting de regionale mobiliteitsteams. Concreet gaat het in ieder geval om het onder de aandacht brengen van bestaande (en bewezen) materialen en het bewaken dat gebruik gemaakt wordt van bestaande werkwijzen en samenwerkingsverbanden. Hieraan kan mogelijk publicatie van beschikbare materialen en concrete handreikingen worden gekoppeld.
  2. samenwerken aan de knelpunten vanuit de analyse van het ibo JMAa. Focus hierbij ligt op de gezamenlijke aanpak jeugdwerkloosheid, waarbij de inzet van mbo-scholen en gemeenten complementair zijn en elkaar versterken. Daarbij is tevens aandacht voor nazorg.
  3. in gesprek over manieren om tot duurzame en werkbare financiële afspraken te komen tussen gemeenten en mbo’s (hierbij verkennen we onder andere alternatieven voor reguliere aanbestedingen).
  4. uitwerken van gedeelde strategische doelen, vanuit beide perspectieven, en van daaruit samenwerken aan een passende uitwerking. Deze doelen zijn voorwaardelijk voor het bewerkstelligen van duurzaam economisch herstel, waarin de inzet gericht is op het realiseren van een publieke infrastructuur voor leven lang ontwikkelen, die inclusief toegankelijk is en daarmee ook toegankelijk voor mensen met beperkte leer- en basisvaardigheden. Dit vorm tevens onze inzet richting komend regeerakkoord.

Om deze gezamenlijke ambitie waar te maken regelen we een reguliere wijze van overleg in tussen VNG en MBO Raad. Voorstel is hiertoe een tweejaarlijks bestuurlijk overleg te organiseren. Daaruit volgend richten we, zo nodig, werkgroepen in. Daarbij zullen partijen de focus hebben op behapbare uitvoering van de voorliggende onderwerpen (zie bijvoorbeeld de energietransitie) en daartoe gezamenlijke acties inzetten. Aan de slag!

Aan de slag!