De Body of Knowledge voor Zorg en Welzijn vastgesteld door de Bedrijfstakgroep ZWS

05-12-2022

Wat is de Body of Knowledge?

De Body of Knowledge (BoK) bevat de benodigde kennis die bij een kwalificatie hoort waarvoor de student wordt opgeleid. Deze vakkennis is cruciaal, zeker bij het opleiden van beginnende beroepsbeoefenaren. De landelijke BoK bestaat sinds 2015.

Eind 2019 is door de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (BTG ZWS) vastgesteld dat de BoK herzien moest worden. Er is een format ontwikkeld waarin de indeling van de verschillende BoKs wordt gebaseerd op de herziene kwalificatiedossiers. Bij de uitwerking van het format werken vertegenwoordigers van de BTG samen met de examenleveranciers Consortiumbo, Prove2Move en STeAG. De algemene ledenvergadering van de BTG stelt de uitwerkingen vast.

Format Body of Knowledge

In het nieuwe format BoK zijn de leerresultaten uitgewerkt in concrete onderwerpen en gekoppeld aan de kerntaken en/of werkprocessen van het kwalificatiedossier

Bij het aanpassen van de BoK naar het nieuwe format wordt de onderhoudsagenda van de SBB gevolgd.

Body of Knowledge bruikbaar bij curriculumontwikkeling en toetsing

De BTG ZWS ziet het aanpassen van de BoKs als een kwaliteitsslag. De nieuwe BoKs, die gebaseerd zijn op de herziene kwalificatiedossiers, geven input voor het vertalen van de benodigde kennis naar het curriculum en de toetsing.

Direct downloaden nieuwste versies

De nieuwste versies zijn direct te downloaden op de website van de MBO Raad: Duiding bij kwalificatiedossiers ZWS ('BoK') | MBO Raad