Adviesaanvraag ontwikkeling kaders voor externe validering mbo-examens

20-01-2016

De ministeries van OCW en EZ hebben Eric Jongepier (regisseur Herziening Kwalificatiestructuur) de opdracht gegeven uiterlijk 1 mei 2016 een advies te geven over de kaders voor externe validering van examens die mbo-scholen zelf hebben ontwikkeld. Bij het opstellen van deze kaders houden de ministeries rekening met alle lopende initiatieven in de Examenagenda mbo en met de collectieve afspraken die de sector hierover maakt. Het is de verwachting dat de afspraken over externe validering per 1 augustus 2016 worden ingevoerd. Deze invoering vindt gefaseerd plaats, zodat de scholen voldoende tijd hebben zich hier goed op voor te bereiden.

 
Afbeelding Eric Jongepier
Eric Jongepier, Afbeelding van MBO City.

Collectieve afspraken

Om de exameninstrumenten in het mbo te verbeteren, wil het ministerie van OCW mbo-scholen verplichten om a) gebruik te maken van ingekochte examens bij gecertificeerde examenleveranciers of b) hun gezamenlijk of individueel ontwikkelde examens extern te laten valideren. Daarbij kan het gebruik van servicedocumenten ondersteuning bieden. Het ministerie vraagt de onderwijssector nadrukkelijk om zelf met voorstellen te komen voor collectieve afspraken over de reikwijdte van externe validering.

Positieve trend

De kwaliteit van exameninstrumenten is al flink verbeterd. Dit komt enerzijds door de inspanningen van bedrijfstakgroepen, scholen en examenleveranciers en anderzijds door de aanvullende collectieve afspraken in de Examenagenda mbo. Ook ontplooien scholen en/of btg’s, bedrijfsleven en examenleveranciers steeds meer initiatieven om gezamenlijk examens en servicedocumenten te ontwikkelen. Deze activiteiten geven vertrouwen in de weg naar duurzame kwaliteitsverbetering van examinering.