CORONA-UPDATE Mbo-scholen aan de slag in regionale mobiliteitsteams

30-11-2020

Het mbo gaat een cruciale rol spelen in de aanvullende crisisdienstverlening die het kabinet in het kader van het derde steunpakket op poten zet om werken en werkzoekenden snel te helpen aan nieuw perspectief. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “Deze groepen die het door de coronacrisis moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, gaan we in de arbeidsmarktregio’s samen met partners helpen met onder meer de extra scholing die nodig is voor het vinden van ander, nieuw werk.” Het mbo is daarvoor onderdeel van de harde kern van de regionale mobiliteitsteams die vanmiddag werden gelanceerd met het tekenen van een samenwerkingsverklaring op initiatief van de ministeries van SZW en OCW.

De ministeries van OCW en SZW, de MBO Raad, NRTO, UWV, SBB, FNV, CNV en VCP, VNO-NCW, MKB Nederland en LTO, de G4, G40, VNG, Divosa en Cedris bekrachtigden vandaag de samenwerkingsverklaring met een digitaal georganiseerde ondertekening. Daarmee is formeel geregeld dat de arbeidsmarktregio’s van start kunnen met het opzetten van de regionale mobiliteitsteams. Vooruitlopend daarop kregen de arbeidsmarktregio’s Groot Amsterdam, Midden Brabant en Midden Utrecht vorige week al de oproep vanuit het ministerie van SZW om samen aan de slag te gaan. Tekin: “De mbo-scholen in deze regio’s gaan dus mee-pionieren in de gedifferentieerde aanpak die de overheid heeft gekozen. Eerst deze drie regio’s en vervolgens stapsgewijs de andere. Een uitgelezen mogelijkheid om nog meer kennis en ervaring op te doen op het gebied van leven lang ontwikkelen, met elkaar te delen en zo met de andere samenwerkingspartners op de kortst mogelijke termijn te zorgen voor het best mogelijke scholingsaanbod in de regio dat werkenden en werkzoekenden nodig hebben in deze coronacrisis.”

Zelfstandigheid ook voor kwetsbare groepen

De MBO Raad is enthousiast over de mogelijkheden die de scholen krijgen om hun aandeel te leveren in de uitvoering van derde steunpakket van het Kabinet. “Het ligt natuurlijk voor de hand dat het mbo wordt aangesproken en betrokken. Immers, bijna de helft van onze beroepsbevolking heeft een mbo-diploma. Samen met het bedrijfsleven zorgen we via praktijkleren voor voldoende vakmensen voor de vitale beroepen die ons land zo nodig heeft. Het bedrijfsleven is een cruciale schakel met leerbedrijven, zowel voor het initiële beroepsonderwijs als voor bij- en omscholing met leerwerkbanen.” Het mbo richt zich met postinitieel onderwijs niet alleen op de ‘gemiddelde’ weerbare werknemer die zijn of haar loopbaan vanaf het halen van een beroepsdiploma over het algemeen met verschillende vormen van bij- en omscholing in het mbo prima moet kunnen vormgeven. “Het mbo ook de beste opstap voor kwetsbare groepen die nu nog aan de kant staan en met maatwerk geholpen kunnen worden om aan de slag te komen en te blijven op de arbeidsmarkt. Dat draagt bij aan meer zelfstandigheid voor deze groepen en dus aan meer kansengelijkheid.”

Crisisdienstverlening als doorbraak op llo

Het derde steunpakket biedt niet alleen scholing (waaronder extra inzet op kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo) en ontwikkeling, maar ook bestrijding van jeugdwerkloosheid, de aanpak van armoede en schulden, en intensieve ondersteuning en begeleiding naar werk. Tekin: “Dit alles ademt urgentie uit. Maar tegelijkertijd gaat het wat ons betreft niet om een tijdelijke situatie. We hebben onze handtekening gezet onder een samenwerking die wat ons betreft veel verder gaat dan de coronacrisis. Ook op de lange termijn gaat deze samenwerking met landelijke, regionale en lokale overheden en werkgevers- en werknemersorganisaties van grote waarde zijn. Het kan goed de doorbraak zijn die zo nodig is op leven lang ontwikkelen en die gaat zorgen voor een duurzame aanpak van een leven lang ontwikkelen in elke regio.”

In totaal heeft het kabinet hier in het steun- en herstelpakket 1,4 miljard euro voor uitgetrokken.