Doen wat werkt in de begeleiding van startende mbo-docenten? Lees de ervaringen van hr-collega’s

10-08-2016

Introductiedagen, coaching, intervisiebijeenkomsten, lesobservatie en mentoring. Hr-afdelingen en leidinggevenden in het mbo organiseren veel voor startende mbo-docenten. Hoe effectief is dat in de praktijk? Draagt deze begeleiding bij aan de professionele ontwikkeling van startende mbo-docenten en verlaagt het hun risico op uitval? Wat zijn de succesfactoren en wat is werkelijk effectief? In ‘Gesteund bij de start. Cruciale factoren bij de professionalisering van startende mbo-docenten’ staan de resultaten van het onderzoek dat Panteia hiernaar deed, in opdracht van de MBO Raad.

Factsheet Gesteund bij de start

De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar

In het onderzoek is aandacht voor vragen als: wat zijn de succesfactoren in de begeleiding van startende mbo-docenten? Zijn er ook andere, effectievere vormen van begeleiding die in de praktijk hun nut bewijzen? Hoe ervaren startende docenten en hr-managers de begeleidingsinspanningen? Naast het onderzoeksrapport heeft de MBO Raad met Panteia tevens een factsheet over de belangrijkste opbrengsten van het onderzoek opgesteld.

Relevant voor uw werk als hr-professional in het mbo

Het onderzoek naar de begeleiding van startende mbo-docenten en de bijbehorende interviews zijn ook te benutten bij het invullen van een concreet begeleidingsaanbod voor startende mbo-docenten. Op grond van de cao mbo beschikt iedere mbo-school over een regeling startende werknemers waar dit onderdeel van zou kunnen uitmaken.

Herkent u zich in de ervaringen van uw collega’s?

Panteia interviewde hr-directeuren en bevroeg hen op hun begeleidingsaanbod en op de hinder die zij ervaren bij de uitvoering ervan. Vrijspelen van startende mbo-docent en begeleider is in de praktijk soms lastig. Ook het verkrijgen van draagvlak onder leidinggevenden van de onderwijsteams is een aandachtspunt. Herkent u zich hierin?
Positieve signalen zijn er ook. Hr-managers zijn tevreden over het begeleidingsaanbod dat zij hebben voor startende mbo-docenten. Organisatorische randvoorwaarden als lestijdreductie lijken juist aanknopingspunten te bieden. Ziet u dat ook zo? Heeft u hieraan wellicht factoren toe te voegen vanuit uw eigen HR-praktijk?

Lees, praat mee en draag bij aan de strategische agendavorming

De MBO Raad biedt hr-managers graag een podium voor gesprek over het onderzoeksrapport ‘Gesteund bij de start. Cruciale factoren bij de professionalisering van startende mbo-docenten.’ Goede voorbeelden kunnen dan worden uitgewisseld en op een hoger plan gebracht. Op basis van aanbevelingen vanuit dit onderzoek en vanuit de hr-praktijk in de mbo-scholen wil de MBO Raad een vervolg aan dit onderzoek geven en scholen ondersteunen in kennisdeling en –ontwikkeling over de begeleiding van startende docenten. De MBO Raad benadert hier de hr-directeuren binnenkort over.