Een korte tussenstand van de onderhandelingen van de cao-tafel mbo

13-04-2018

Sociale partners hebben afgelopen periode overleg gevoerd waarbij de focus lag op het verkennen van elkaars standpunten voor zowel de korte als de lange termijn. 

Op 7 april 2018 is tijdens het overleg tussen sociale partners overeenstemming bereikt over de geheel herziene Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling (ZAR) voor het mbo. De nieuwe afspraken gelden per 1 mei a.s. en worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Verder hechtten vakbonden er aan om het, door een wijziging in de ABP-pensioenregeling mogelijk ontstaan, ANW –hiaat vóór 1 mei a.s. te repareren.  Vakbonden zijn zeer tevreden over de kordate wijze waarop werkgevers in de mbo-sector in dit kader hun verantwoordelijkheid hebben genomen.  Alle werkgevers kunnen hun werknemers de individuele mogelijkheid bieden om zich via een collectieve regeling op instellingsniveau (bij) te verzekeren.

Studenten van ROC Friese Poort
Studenten van ROC Friese Poort.

In het kader van de werkingssfeer van de cao mbo hebben de vakbonden en de MBO Raad tijdens het overleg herbevestigd dat oneigenlijke constructies en oneigenlijk gebruik van legitieme constructies bij tewerkstelling van personeel niet passen bij de mbo-sector. Daar waar naar mening van de vakbonden oneigenlijk gebruik voorkomt zullen vakbonden eerst in gesprek treden met het   lokaal bestuur en – indien dit vervolgens niet tot het gewenste resultaat leidt -  met de MBO Raad.

Verder hebben sociale partners besloten een onderzoek te (laten) doen naar een toekomstbestending functiewaarderingssysteem voor het mbo. Doel is de cao-tafel zodanig te informeren dat partijen in staat zijn een afweging te maken over modernisering van FUWA-MBO, dan wel de keuze voor een alternatief functiewaarderingssysteem.

Voorts hebben partijen afgesproken dat ze in de komende periode nader gaan verkennen wat nodig is om de werknemer in het mbo zelf meer eigenaar en regisseur te laten worden van  zijn eigen carrièreontwikkeling.

In het kader van het komen tot een nieuwe cao voor de huidige (verlengde) cao mbo zijn de inzetten  van werkgevers en werknemers nader toegelicht en verduidelijkt. Het volgend cao-overleg staat gepland voor de tweede week van mei.

Bijgaand de inzetten van de vakbonden en de MBO Raad.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673