Handreiking OOGO – Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren

03-07-2019

Per 1 januari 2019 zijn mbo-scholen wettelijk verplicht aan te sluiten bij het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs (vo) in de regio van het samenwerkingsverband waar de scholen één of meer vestigingen hebben. Op hun beurt hebben die samenwerkingsverbanden vo de taak om mbo-scholen uit te nodigen voor dit overleg. In het kader van deze wetswijziging heeft het NJI in opdracht van OCW en in afstemming en instemming van de MBO Raad een handreiking gemaakt die mbo-bestuurders en beleidsmakers handvatten en voorbeelden biedt. Circa 1/3e van de mbo-scholen heeft inmiddels aansluiting met een OOGO en de samenwerking begint op gang te komen. Voor 2/3e van de scholen is de aansluiting nog niet gerealiseerd.

Hoe kunnen mbo-scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs zo samenwerken dat ze kwetsbare jongeren of uitvallers binnenboord houden? De handreiking ‘Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren’ geeft bestuurlijke adviezen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe regionale samenwerking vorm kan krijgen. Deze handreiking heeft als doel dat voor alle jongeren met een ondersteuningsbehoefte passende begeleiding geregeld kan worden.

(artikel gaat verder onder de afbeelding)

Bron: Handreiking sterke netwerken rondom kwetsbare jongeren (fotograaf: Martine Hoving).

Samenwerking niet vanzelfsprekend

Uit de Monitor Gemeenten en passend onderwijs 2017 blijkt dat de samenwerking tussen het mbo en de gemeenten rond de ondersteuning van jongeren nog niet altijd vanzelfsprekend is. Dat heeft deels te maken met de financiering, vooral wanneer het gaat om studenten die van buiten de regio komen of om studenten die rond hun achttiende jaar met verschillende financieringsstromen voor hulp te maken krijgen.

Uitdagingen

Andere uitdagingen voor de samenwerking zijn de afstemming over de verantwoordelijkheid en afspraken over inkoop van jeugdhulp. Denk aan zaken als: een gemeenschappelijke visie, zicht op doelgroepen en ondersteuningsbehoeften en daarop afgestemde voorzieningen en programma’s. Ook de ondersteuning dichtbij de jongere en zijn schoolomgeving, afspraken over hoe om te gaan met 17-jarigen -die in het studiejaar 18 worden- die willen starten in het vavo, en afspraken over de financieringswijze, maken samenwerken vaak complex volgens de Monitor. 

Intensieve samenwerking

De actuele, landelijke ontwikkelingen, waarbij er vanuit gemeenten, jeugdzorg en jeugdhulp een steeds groter beroep wordt gedaan op mbo-scholen, nopen tot een intensievere samenwerking van regionale partners om studenten met extra ondersteuningsbehoeften op een passende onderwijsplek de juiste en passende ondersteuning te bieden. Landelijk zien we onder andere via programma’s zoals Koers en Kansen (J en V) en Zorg voor de jeugd (VWS) dat eerder het mbo in beeld komt om jongeren een passende onderwijsroute te bieden met de nodige begeleiding.

Het bestuur van de MBO Raad ziet het toenemend belang van deze regionale samenwerking en beveelt de handreiking daarom ook van harte aan.