Internationalisering vraagt om meer samenwerking

07-06-2016

Internationalisering heeft een stevigere verankering in het Nederlandse onderwijs nodig en daarvoor valt in het vmbo en mbo nog veel werk te verrichten. Dit schrijft de Onderwijsraad in het advies Internationaliseren met ambitie dat gisteren aan staatssecretaris Dekker van OCW is aangeboden. De huidige aanpak is te gefragmenteerd. Als niet alle scholen hun studenten even goed voorbereiden op een internationale omgeving, hebben jongeren straks ongelijke kansen op de arbeidsmarkt in én buiten Nederland.

Afbeelding van vlaggen van de Europese Unie - Flickr, CC-licentie, Olga Lednichenko
Afbeelding van vlaggen van de Europese Unie. Flickr.com, CC-licentie, Olga Lednichenko

Integraal onderdeel

De samenleving globaliseert. Op de werkvloer krijgen werknemers vaker te maken met collega’s uit andere landen. In het dagelijkse leven komen burgers steeds meer in aanraking met informatie in andere talen waarvoor zij specifieke kennis en vaardigheden nodig hebben. Kennis van vreemde talen, andere landen en de vaardigheid samen te werken met werknemers uit andere culturen leiden namelijk aantoonbaar tot betere kansen op de arbeidsmarkt.

Volgens de Onderwijsraad behoort internationalisering een integraal onderdeel van het onderwijs te zijn waar het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo hun bijdrage aan leveren. Dit kan vorm krijgen met sectoroverstijgende leerlijnen voor Engels en wereldoriëntatie. Voor het mbo adviseert de Onderwijsraad internationale kennis en vaardigheden te verankeren in de kwalificatiedossiers. Dit geeft scholen meer houvast bij de inrichting van hun onderwijs.

Alle jongeren ‘internationaal competent’ maken: dat moet volgens de Onderwijsraad de ambitie van het onderwijs zijn. Voor het mbo betekent dit dat studenten internationale oriëntatie en kennis nodig hebben om goed te kunnen communiceren en samenwerken met bijvoorbeeld werknemers van een andere culturele achtergrond. Om studenten uit het buitenland in Nederland te ontvangen is omscholing van docenten nodig zodat hun didactische vaardigheden nodig.

Standpunt MBO Raad

De MBO Raad onderschrijft de aanbevelingen uit het advies van de Onderwijsraad en vindt internationalisering van belang voor mbo-studenten. Buitenlandse leer- en werkervaringen hebben een positief effect op de kansen van afgestudeerden op de arbeidsmarkt en hun persoonlijke ontwikkeling. De MBO Raad zet zich in om internationalisering in het onderwijs te versterken, waar nodig in samenwerking met OCW. Dit kan door drempels zoals taaleisen voor buitenlandse studenten weg te nemen, erkenning van buitenlandse leerbedrijven te vergemakkelijken en stages buiten Europa te realiseren. Met de invoering van internationliseringsmodulen in de keuzedelen hebben de scholen ook al een bijdrage geleverd.

De MBO Raad werkt bovendien nauw samen met andere organisaties zoals EP Nuffic, het Nationaal Agentschap Erasmus+ en Neth-ER, EUproVET om grensoverschrijdende samenwerking tussen scholen en buitenlandse stages van studenten en docenten te stimuleren. 

Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673