MBO Raad: 'Wij staan voor gemaakte cao-afspraken'

01-10-2019

De conclusies van het Platform medezeggenschap MBO over het steeds slechter betalen van mbo-leraren en het onnodig laten oplopen van reserves zijn onjuist en doen geen recht aan de enorme inzet van docenten, instructeurs en alle andere medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor het beroepsonderwijs.

Docenten en de studenten stralen die trots ook op vele plekken uit en mbo-studenten zijn zelden zo gewild op de arbeidsmarkt als nu. De MBO Raad heeft besloten vooruitlopend op de presentatie van de jaarlijkse Benchmark MBO gegevens over 2018 eerder te publiceren. MBO Raad-voorzitter Ton Heerts: “De verkenning leidt tot onjuiste beeldvorming en om die reden willen wij met de vakbonden om tafel. Dat gebeurt morgen. In de cao mbo zijn in 2008 en de jaren daarna verschillende afspraken gemaakt en die komen wij na. Wij staan voor gemaakte afspraken. Het vaststellen van het formatiebeleid ligt bij individuele scholen in overleg en met instemming van de ondernemingsraad.”

De Wet versterking bestuurskracht leidt ertoe dat medezeggenschap van de OR en de studentenraad aanzienlijk is toegenomen. Besturen maken met de ondernemingsraden en de studentenraden jaarlijks afspraken over de hoofdlijnen van de begroting. Met de ondernemingsraden wordt ook het meerjarig financieel beleid afgestemd. Het beroepsonderwijs ondergaat grote wijzigingen door de veranderde beroepen in onze samenleving. Zo moet er aan de ene kant worden ingespeeld op krimp door minder studenten en aan de andere kant groei in de grote steden. Daarnaast brengen de energietransitie, digitalisering en het Leven Lang Ontwikkelen grote nieuwe investeringen met zich mee.

Om die reden heeft de MBO Raad afgelopen zomer de mbo-scholen gevraagd naar de financiële positie en de plannen voor investeringen. Kern daarvan is dat scholen reserveringen doen voor verduurzaming, aanpak werkdruk, digitalisering en aanpassingen aan gebouwen, ook samen met het bedrijfsleven. De kwaliteit van het beroepsonderwijs neemt al geruime tijd toe en dat is de verdienste van velen. Dat constateren onder andere de Onderwijsinspectie en de OECD.” Heerts: “Publieke middelen worden transparant ingezet en verantwoord. Daar ziet de inspectie van het onderwijs, het toezicht en de medezeggenschap streng op toe en zo hoort het.”

Bijgevoegd vijf vragen & antwoorden over docentensalarissen in het mbo.