Meisjes beter begeleiden naar een beroep in de techniek

19-04-2016

“Kiezen voor een beroep in de techniek, daarin moeten we meisjes veel meer stimuleren. Maar vooral ook veel meer in begeleiden.”  Dat is de oproep van Christien de Graaff tijdens de jaarconferentie van het Techniekpact. Als voorzitter van de denktank Genderfocus mbo Techniek (en cvb Alfa College) riep zij mbo-scholen én de minister op hier meer werk van te maken.

Techniekpact 2016-2020

De minister van OCW ondersteunde deze oproep van harte. Naast minister Bussemaker, waren ook staatssecretaris Dekker (OCW) en minister Kamp (EZ) naar de RDM Campus in Rotterdam gereisd om daar uit handen van de aanjager van het Techniekpact, Doekle Terpstra, het vernieuwde Techniekpact overhandigd te krijgen.

MBO Raad partner van het Techniekpact 2016-2020

Drie jaar gelden ondertekenden kabinet-Rutte II, bedrijfsleven, regio's en alle onderwijssectoren het Nationaal Techniekpact 2020. De MBO Raad was één van de medeondertekenaars. In 22 concrete afspraken beloofden de partners de tekorten aan goed opgeleid technisch personeel op te lossen en daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse economie vast te houden.

Om mee te kunnen bewegen met de dynamiek in de maatschappij als gevolg van de technologische ontwikkelingen, is het Techniekpact drie jaar na de ondertekening geactualiseerd. Met 12 doelen is een nieuwe onderverdeling gemaakt in de actielijnen. Dit biedt ruimte om de lopende acties van het oorspronkelijke Techniekpact te continueren, en om nieuwe inzet te formuleren. De overkoepelende ambitie van het Techniekpact 2016-2020 blijft ongewijzigd.

Pamflet ‘Meer meisjes in mbo-techniek’

Het vernieuwde techniekpact bevat 12 acties met als horizon 2020. Eén van de actielijnen gaat over  de achterblijvende in- en doorstroom van vrouwelijke mbo-studenten bij technische opleidingen. Nog altijd kiezen voornamelijk jongens voor een studie in de technische sector.

De denktank Genderfocus mbo Techniek heeft voor het bijgewerkte Techniekpact zeven doelstellingen geformuleerd om dit probleem aan te pakken. Deze acties staan in het pamflet ‘Meer meisjes in mbo-techniek’. Er zijn acties om:

  • de participatie van vrouwelijke studenten in het technisch mbo te verhogen;
  • het aantal vrouwelijke studenten dat switcht van een technische mbo-opleiding naar een opleiding in een ander vakgebied, af te laten nemen;
  • vrouwelijke studenten vaker (succesvol) in te laten stromen in technische functies op de arbeidsmarkt zodat zij zich blijven ontwikkelen binnen hun vakgebied.

De denktank Genderfocus mbo Techniek staat onder het voorzitterschap van Christien de Graaff (voorzitter college van bestuur Alfa-college).

Leraren en techniek

Een dubbelbaan in het onderwijs en bedrijfsleven: het is één van de oplossingen voor het tekort aan techniekdocenten die worden gepresenteerd in het geactualiseerde Techniekpact. Een van de actielijnen uit het (bijgewerkte) Techniekpact heeft namelijk betrekking op het tekort aan techniekdocenten. Meer technische vakkrachten uit het bedrijfsleven en werkzoekenden met een technische achtergrond moeten de overstap naar het mbo maken,  bijvoorbeeld door het docentschap te combineren met een functie in de techniek. Hoe dat zou kunnen beschrijft de verkenning ’Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt’, dat tijdens de jaarconferentie door Doekle Terpstra is aangeboden aan minister Bussemaker.

In opdracht van de MBO Raad heeft Ockham onderzoek gedaan naar de mogelijke tekorten aan techniekdocenten in het mbo. Het onderzoek is begin dit jaar gepubliceerd. Het mbo zal de resultaten gebruiken om zelf als sector te bepalen wat nodig is voor voldoende techniekdocenten in het mbo. Dit is één van de acties genoemd in het techniekpact.

Stages en publiek-private samenwerking

De bijgewerkte versie van het Techniekpact vraagt ook aandacht voor de aansluiting en samenwerking tussen vmbo, mbo en de arbeidsmarkt. Dit kan onder andere door het onderwijsaanbod met het regionale bedrijfsleven en scholen af te stemmen zodat er voldoende geschikte stageplaatsen/leerwerkplekken zijn.

Via het experiment cross-over kwalificaties krijgen mbo-scholen vanaf augustus 2016 de mogelijkheid met het bedrijfsleven een onderwijskwalificatie samen te stellen en op basis hiervan het onderwijs vorm te geven. Scholen, bedrijven en regionale overheden kunnen daarnaast ook in 2016 en 2017 samen een aanvraag doen voor het Regionaal investeringsfonds. Op die manier wil de overheid de publiek-private samenwerking stimuleren.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673