Minister geeft duidelijkheid over schoolkosten

23-11-2016

Scholen mogen leermiddelen voorschrijven, maar niet op welke wijze de student deze leermiddelen verkrijgt. Deze conclusie staat in een brief van de minister van OCW die gisteren aan de Tweede Kamer is gestuurd. Met deze brief reageert de minister op een motie die Kamerlid Jasper van Dijk (SP) indiende tijdens het debat over het wetsvoorstel kwaliteitsaspecten mbo op 29 september.

Afbeelding van studenten van het ID College
Afbeelding van studenten op ID College

Deze motie verzocht de regering juridisch advies in te winnen over de juiste interpretatie van artikel 8.1.4. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). In het wetsartikel staat dat de inschrijving van de student bij een school niet afhankelijk gesteld kan worden van een andere dan een bij wet geregelde geldelijke bijdrage.

Volgens de SP houden scholen zich niet aan de wet als zij leermiddelen in rekening brengen bij hun studenten. De SP vindt daarom dat de minister van OCW haar eigen wet niet goed uitvoert. In het debat had de minister al aangegeven dat zij het oneens is met de interpretatie van de SP. Omdat het om een beroepsopleiding gaat, vindt de minister dat van de studenten verwacht mag worden dat zij zelf ook onderwijsbenodigdheden aanschaffen. De minister had aangegeven dat zij de motie niet uit zal voeren, maar wel het juridisch kader voor het schoolkostenbeleid nogmaals per brief zal toelichten

Uiteenzetting juridisch kader

De brief van de minister zet het juridische kader uiteen. De conclusie van een analyse van de wetgeving is dat de wetgever met artikel 8.1.4 van de WEB niet beoogd heeft te regelen dat het onderwijs voor mbo-studenten of hun ouders geheel gratis zou zijn. Scholen mogen de inschrijving niet afhankelijk maken van een andere bijdrage dan het wettelijk les- of cursusgeld. Dit betekent dat zij hun studenten niet kunnen verplichten tot de betaling van een geldbedrag, op straffe van het weigeren van de inschrijving.

De studenten moeten wel zelf de onkosten voor een aantal onderwijsbenodigdheden dragen. Scholen mogen leermiddelen voorschrijven, maar mogen niet voorschrijven op welke wijze de student deze verkrijgt. Als scholen deze materialen zelf verstrekken, mag hiervoor een eigen bijdrage worden gevraagd, maar de school mag de student niet verplichten deze materialen af te nemen bij de school. Studenten kunnen deze (leer)middelen zelf (nieuw of tweedehands) aanschaffen of lenen.

Standpunt MBO Raad

De MBO Raad is blij met dit antwoord van de minister. De vraag of scholen van studenten mogen verwachten dat zij zelf ook onderwijsbenodigdheden aanschaffen, speelt al langere tijd. De discussie wordt telkens opnieuw aangewakkerd door klachten van studenten die binnenkomen bij onder meer de JOB. Het bemoeilijkte het overleg tussen MBO Raad en JOB over een gezamenlijke handreiking voor scholen en studenten over dit onderwerp. De MBO Raad hoopt dat de duidelijkheid die deze brief creëert de weg vrij maakt voor het overleg met JOB over een nog te ontwikkelen handreiking  schoolkostenbeleid.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Heleen Beurskens

Heleen Beurskens

Beleidsadviseur