Raden willen in gesprek met minister Slob over lerarenregister

23-11-2017

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad maken zich zorgen over hoe het lerarenregister momenteel vorm krijgt. De sectorraden verzoeken in een brief (zie publicatie in zijkolom rechts) aan de minister voor OCW het gesprek hierover aan te gaan. Op dit moment gaat de aandacht naar de mening van de raden niet naar de goede dingen, en dreigt het lerarenregister vooral een technisch-bureaucratische exercitie te worden die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen. De Onderwijsraad beschrijft die (dreigende) ontwikkeling in zijn recente advies.

Scholen in het basis-, voortgezet-, en middelbaar beroepsonderwijs merken dagelijks dat draagvlak voor het lerarenregister onder leraren ontoereikend is. Veel scholen zijn gestart met het leveren van gegeven voor het register, maar wijzen op de complexe wet- en regelgeving in het kader van de benoemingsgrondslagen en op (de risico’s van) een forse toename van de administratieve lasten. Ook de onduidelijke en trage totstandkoming van transparante en betrouwbare herregistratie- en valideringseisen leiden tot veel vragen onder leraren, scholen en besturen, zo bemerken wij in signalen van onze achterban.

docent praktijksituatie Timmermans 3 sector BHI infra
Docenten begeleiden mbo student bij praktijksituatie. Fotografie Freddy Schinkel.

Wil het nieuwe kabinet een succesvol lerarenregister, dan vraagt dit een sterk en breed draagvlak onder scholen en leraren. Een register waar de leraar zich door aangesproken voelt en dat aansluit bij de schoolpraktijk zijn noodzakelijke voorwaarden. Deze voorwaarden ontbreken momenteel. De sectorraden willen daarom in gesprek met minister Slob. Op deze manier kan het onderwijs bezien hoe van het register alsnog een succesvol instrument voor bekwaamheidsonderhoud kan worden gemaakt en welke randvoorwaarden van belang zijn voor een geslaagde implementatie van het lerarenregister.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673