Terugblik school- en branchebezoeken ZWS: Samenwerking tussen onderwijs, zorginstellingen en bedrijfsleven

14-11-2017

Het mbo wil graag laten zien hoe scholen per bedrijfstak samenwerken met de regionale arbeidsmarkt. Gedurende schooljaar 2017/2018 bezoekt Ton Heerts mbo-scholen en bekijkt hoe de onderwijspraktijk aansluit op het bedrijfsleven. In oktober 2017 stond de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport centraal. Deze tweede reeks bezoeken is op 30 oktober afgesloten met een ZWS-diner met werkgevers.

ROC TOP heeft co-creaties met het werkveld
ROC TOP profileert zich als grootstedelijke school en adresseert bijbehorende thema’s zoals eenzaamheid. Op een aantal plekken in de stad heeft de school een co-creatie met het werkveld Zorg. Opleiden op de werkplek is ook een stimulans voor docenten om aan te sluiten met het werkveld. Binnen Welzijn lopen de project Pabo en VU Kinderstad. Bij het project Pabo wordt in samenwerking met het ROC van Amsterdam vanuit het mbo geworven voor de pabo. Bij VU Kinderstad helpen studenten Pedagogisch Werk kinderen van alle leeftijden aan de ziekenhuiscultuur te ontsnappen. De mbo studenten worden daarin begeleid door hbo studenten en krijgen zo een betere aansluiting op het hbo. Op het gebied van Sport en Bewegen werkt ROC TOP o.a. samen met sportfondsen, gemeente, sportverenigingen en zorginstellingen. Studenten organiseren als onderdeel van hun onderwijsprogramma grootschalige sportevenementen.

Tweet van ROC TOP op 2 oktober: in gesprek over innovatief opleiden in het werkveld.

Deltion College: innovaties en samenwerkingsverbanden
In het zorgtrainingscentrum werken diverse scholen voor mbo, zorginstellingen en bedrijven samen. De partners vertalen de veranderingen in de zorg en ontwikkelen een nieuwe leer- en werkpraktijk. Dit gebeurt met name in drie samenhangende labs: het zorg-ethische lab, zorgtechnische lab en het wijkzorg lab. Het Deltion College werkt op alle mogelijke manieren samen met partners bij innovaties die de student ten goede komen. Zo biedt zij haar eerstejaars studenten in samenwerking met een sportexpertisecentrum verplicht een scala aan activiteiten aan. Op deze manier wil Deltion College haar studenten het belang van vitaliteit bijbrengen en hen wijzen op de gevaren van roken, te weinig bewegen, voedingspatronen etc. Omdat de school het belangrijk vindt dat ook haar medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven, kunnen zij ook gebruik maken van de aangeboden (sport)activiteiten.

Landstede werkt o.a. samen in ZetUp en Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe
Landstede verzorgt zowel voortgezet als mbo en participeert in het zorgtrainingscentrum (dat bij partner Deltion al is besproken – zie bovenstaande alinea). Daarnaast heeft Landstede andere samenwerkingsverbanden zoals ZetUp en Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe. ZetUp is een community waar deelnemers op het gebied van ondernemerschap kennis delen en ontwikkelen. Mbo studenten kunnen bij ZetUp terecht voor keuzedelen (oriënteren op) ondernemerschap, inspelen op innovatie en ondernemend vakman. Binnen de Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe werken  onderwijsinstellingen nauw samen met gemeenten, veiligheidsregio’s, defensie, brandweer, politie en bedrijven. Voor studenten die een stapje extra willen zetten, heeft Landstede het excellentieprogramma Brainboost in het leven geroepen.

ZWS Schoolbezoek Ton aan Landstede
Ton Heerts (links) in het zorgtechnisch lab in gesprek met Theo Rietkerk (bestuurder Landstede Groep, rechts aan het bed) en René Immers (beleidsadviseur btg ZWS, aan het voeteneinde).

Leeuwenborgh ontwikkelt practoraat gepersonaliseerd leren en eigentijds curriculum
Locatie sportzone is een voorbeeld van publiek private samenwerking (pps) en bestaat uit CIOS, SV en VEVA. Leeuwenborgh wil zich meer naar buiten richten en maakt de overstap naar gepersonaliseerd leren en eigentijds curriculum. Hiervoor start de school met een practoraat waarin onderzoeksvragen zijn gekoppeld aan projecten. Op gebied van Zorg en Welzijn ontwikkelt Leeuwenborg vergelijkbare practoraten. Er is een nauwe samenwerking tussen de drie Limburgse roc’s en vijf ziekenhuizen. Regionale diversiteit is van groot belang. Zo is in Limburg een verpleegkundige top opleiding ontstaan. Dit is een diploma Verpleegkundige met een extra certificaat vanuit het ziekenhuis. Dit concept is tot stand gekomen vanuit bestuurlijk overleg tussen de roc’s en de ziekenhuizen.

Gilde Opleidingen focus op High Impact Learning that Lasts
Bij Gilde Opleidingen staat onderwijsvernieuwing hoog op de strategische agenda. Binnen de opleiding Maatschappelijk Zorg heeft het team Welzijn het project Laerning Community HILL (High Impact Learning that Lasts) opgezet. High impact learning vraagt van studenten dat ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dat ze zelf richting geven aan hun leerproces en kritisch kijken naar hun eigen handelen en dat van hun klasgenoten. De docent wordt steeds meer een coach die studenten hierbij begeleidt en ook zelf blijft leren. Aangezien een cultuuromslag tijd kost, heeft het CvB het project ook voor het tweede jaar een financiële impuls gegeven.
Een bezoek aan een leerbedrijf in Venray voor niveau 1 en 2 voor met name mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of studenten die eerder zijn afgehaakt, maakte duidelijk dat persoonlijke begeleiding van studenten goed werkt. 

Drenthe College: practoraat Zorg(sensor) technologie en leerafdelingen
Binnen het practoraat Zorg(sensor) technologie werkt het Drenthe College onder meer samen met de Hanzehogeschool Groningen, Interzorg, de gemeente Assen en VDL. Er wordt gekeken hoe technologische innovaties kunnen worden toegepast om bijvoorbeeld ouderen langer thuis te laten wonen en de kwaliteit van hun leven te verhogen. Vanuit het practoraat werkt Drenthe College ook aan innovatieve projecten zoals Frederiksoord 2.0. In deze woonacademie / plek voor bpv verblijven zowel mensen met een zorgbehoeften als studenten.
Drenthe College heeft ook goede ervaringen met leerafdelingen. Een leerafdeling is een samenwerkingsverband tussen de school en een leerbedrijf dat met gedeelde verantwoordelijkheid een groep studenten in de bpv opleidt binnen één of meerdere crebo’s. Van de samenwerking met Interzorg, locatie Slingeborgh, heeft de MBO Raad een leuk filmpje gemaakt:

MBO Raad - Slingeborgh 1.1

ROC Midden Nederland: breed opleiden is de toekomst
Binnen ZWS is het ROC Midden Nederland trots op: het keuzedeel Zorg en Technologie dat samen met andere roc’s wordt verzorgd, Life Science en Life Style; de crossover maatschappelijke zorg en sociaal werk; het Futurecarelab / Living Lab, de samenwerking met Samuz (strategisch overleg arbeidsmarktvraagstukken zorg Utrecht) en het Zorgpact, de brede niveau 2 opleiding servicemedewerker, de wijze waarop de dubbelkwalificering maatschappelijke zorg en verzorgende individuele gezondheidszorg (mz-vig) wordt vormgegeven, de aantrekkende arbeidsmarkt op niveau 2 en de toename in de bbl.
Landelijk is er veel discussie over de Helpende Zorg & Welzijn. Werkgevers zouden zich niet meer herkennen in het brede dossier Dienstverlening, waar de Helpende onderdeel van uitmaakt. Dit probleem heeft ROC Midden Nederland niet omdat de Helpende vanuit de smalle context van de zorg en welzijn wordt aangeboden. Er is veel ‘couleur locale’. De school gelooft dat breed opleiden de toekomst is. Mede daarom heeft het roc de crossover ‘servicemedewerker’ in het leven geroepen.