Tweede Kamer wil groen onderwijs bij OCW onderbrengen

25-11-2015

Op 17 november nam de Tweede Kamer een motie van D66, VVD, Christen Unie, GroenLinks en SP aan, waarin de politieke partijen de regering verzoeken voorbereidingen te treffen voor het overhevelen van het groene onderwijs naar het ministerie van OCW.

Overwegingen

De motie geeft de volgende overwegingen aan:

  • Bij de behandeling van de Rijksbegroting 2015 van het ministerie van EZ is per motie gevraagd een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van de positie van het groene onderwijs bij het ministerie van EZ.
  • Uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad voor- en nadelen zijn, maar dat er geen duidelijke reden meer is om het groene onderwijs anders te behandelen dan de rest van het onderwijs en als enige sector niet via de begroting van OCW te bekostigen.
  • De financiering van al het onderwijs (regulier en groen) via één begroting heeft als voordeel heeft dat stijgende en dalende studentenaantallen niet tot overhevelingen tussen begrotingen hoeven te leiden. Ook kan de bekostiging per student tussen het groene en reguliere onderwijs worden gelijkgetrokken en maakt één begroting het gemakkelijker om cross-sectorale opleidingen tussen het groene en reguliere onderwijs aan te bieden.

Uitspraak

De Tweede Kamer spreekt door het aannemen van deze motie uit dat het groene onderwijs moet worden overgeheveld naar het ministerie van OCW, waarbij de verworvenheden van het groene onderwijs (doorlopende leerlijnen en een sterke binding met het bedrijfsleven) behouden blijven en als inspiratie dienen voor het hele onderwijs.

Vervolg

De vaste Kamercommissie voor OCW heeft de minister op 19 november verzocht in een procesbrief te schetsen welke stappen in welk tijdpad worden gezet om de motie uit te voeren.