Veel aanbevelingen voor veranderopgave inburgering

29-10-2018

Dit najaar werkt Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met alle betrokken partijen aan de verdere uitwerking van de veranderopgave inburgering. Nadat de Tweede Kamer in juli 2018 instemde met de hoofdlijnen worden de komende maanden nadere details uitgewerkt.

Aanbevelingen vanuit verschillende onderzoeken
Recent zijn enkele onderzoeken gepubliceerd die nader inzicht geven in de problemen die nu spelen.

De Nationale ombudsman signaleert dat problemen waar inburgeraars tegenaan lopen ermee te maken hebben dat zij onvoldoende zicht hebben op wat er van hen wordt verwacht. Zij missen een vast aanspreekpunt van waaruit ze kunnen worden begeleid. De ombudsman is over het algemeen tevreden over de plannen van de minister, maar vraagt aandacht voor de groep die nu moet inburgeren en dus niet profiteert van veranderingen in het stelsel die in 2020 ingaan. Ook roept de ombudsman gemeenten op om al zo veel mogelijk te anticiperen op het nieuwe stelsel en de begeleiding van statushouders alvast te intensiveren.

De KIS publicatie ‘Wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie van statushouders?’ geeft inzicht in bepalende factoren om arbeidsmarktparticipatie te bevorderen. Belangrijke aanbevelingen:

  • Combineer taalonderwijs met het opdoen van werkervaring
  • Kies duale trajecten met een combinatie van werken en leren
  • Vergroot het sociale netwerk door bijvoorbeeld een mentor of maatje in te zetten
  • Zorg voor maatwerk per individu, waarbij rekening gehouden wordt met persoonlijke omstandigheden.
  • Zorg voor een bemiddelaar tussen werkgever en werkzoekende
  • Kijk ook naar alternatieve arbeidsparticipatie zoals gesubsidieerde banen of vrijwilligerswerk.
Infographic KIS: Wat werkt bij arbeidsparticiptatie van statushouders

Inspirerende voorbeelden
Veel organisaties bieden inmiddels trajecten aan waar onderwijs en inburgering en/of werk en inburgering worden gecombineerd.
De routegids ‘Van ISK / Inburgering naar vakopleiding’ beschrijft voorbeelden van diverse mbo-scholen die opleidingstrajecten aanbieden aan studenten die instromen vanuit de ISK.
De publicatie ‘duale trajecten taal en werk’ biedt verschillende voorbeelden van trajecten waarin het leren van taal, en het leren voor het beroep en werk centraal staan.

Inzet van MBO Raad
De MBO Raad ziet veel mogelijkheden om betekenisvolle trajecten voor inburgering vorm te geven en dit gebeurt, zoals uit de KIS-publicatie blijkt, ook al. Tegelijk maken ook wij ons zorgen over de periode tot 2020. We vragen daarom aandacht bij de minister en de Tweede Kamer. Belangrijke punten hierbij zijn:

  • Het zou helpen als vast maatwerktrajecten kunnen worden vormgegeven voor de groep mensen waarvan verwacht wordt dat zij ontheven worden.
  • Om jongeren die op hogere niveaus het mbo instromen beter te kunnen ondersteunen, zou het goed zijn als ook voor hen de DUO-lening kan worden ingezet. Zo kunnen scholen voor deze studenten een aanvullende taalleerlijn financieren.
  • Voor een deel van de statushouders zou het helpen om intensievere inburgeringstrajecten aan te bieden. Dit is mogelijk door onder voorwaarden, het maandbedrag voor groepen statushouders te verhogen.

Tenslotte vraagt De MBO Raad aandacht voor de groep statushouders die al maximaal heeft geleend, maar nog niet is ingeburgerd. We maken ons grote zorgen deze mensen vanwege de schulden die zij momenteel opbouwen.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur