Publicaties

Stappenplan en raamwerken examens keuzedelen

Ieder keuzedeel moet geëxamineerd worden. Zodra binnen een mbo-school met een keuzedeel gestart wordt, dient ook het besluit genomen te worden hoe de examens er uit komen te zien. Wordt samen met andere scholen examens geconstrueerd? Wordt in eigen beheer exameninstrumenten geconstrueerd?

Het mbo in 2025: manifest voor de toekomst van het mbo

Met het manifest MBO2025 leveren MBO Raad, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een bijdrage aan de brede, op resultaat gerichte discussie over de toekomst van het onderwijs in het algemeen en die van het mbo in het bijzonder.

Servicedocument Verzorgende-IG (2020) - Maatschappelijke Zorg niveau 3 (2016/2022)

Met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers VZ- IG (2020) en MZ3 (2022) heeft de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (btg ZWS) besloten om voor de doorstroom van Maatschappelijke Zorg niveau 3 (MZ3) naar Verzorgende-IG (VZ-IG) en omgekeerd, de kwalificaties te vergelijken en de overlap in kaart te brengen.

Handreiking LOB mbo: Van oriëntatie naar ontwikkeling

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken van de bestaande loopbaanbegeleiding voor slb’ers, loopbaanbegeleiders (lob’ers), mentoren/ docenten, lob-coördinatoren, decanen en teamleiders in het mbo.

Benchmark mbo

De benchmark geeft sectorinformatie over prestaties van de mbo-scholen en is een breed en algemeen beeld van de sector.

Leven Lang Ontwikkelen - kansen en bedreigingen in het speelveld van mbo-scholen, opleidingsbedrijven en private opleiders

In opdracht van de bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving heeft bureau K+V onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen bekostigde mbo-scholen en opleidingsbedrijven.

Position paper zij-instroom

Het ministerie van OCW heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen werken aan een duurzame verankering van de route zij-instroom in het po, vo en mbo. Hiertoe is de afgelopen periode door verschillende partijen nagedacht over het huidige systeem van zij-instroom.

Cao mbo 2023-2024

De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat werkgevers en werknemersorganisaties op 29 juni 2023 overeenkwamen.

Brochure Schoolkosten in het mbo

In deze brochure kunnen studenten en hun ouders de afspraken vinden die JOB MBO, MBO Raad en het ministerie van OCW hebben gemaakt over schoolkosten in het mbo. Het bevat zestien afspraken die duidelijkheid geven over schoolkosten in het mbo. Er bleek onder (aankomend) studenten en hun ouders behoefte te zijn aan eenvoudiger uitleg over deze afspraken. Deze staat in deze brochure.

Kwalificatiedossier mbo-docent

Het kwalificatiedossier van de docent mbo geeft een beschrijving van de taken en deeltaken van de docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook komt aan de orde welke kennis en vaardigheden de mbo-docent nodig heeft om zijn taken goed te vervullen.