Publicaties

Stappenplan en raamwerken examens keuzedelen

Ieder keuzedeel moet geëxamineerd worden. Zodra binnen een mbo-school met een keuzedeel gestart wordt, dient ook het besluit genomen te worden hoe de examens er uit komen te zien. Wordt samen met andere scholen examens geconstrueerd? Wordt in eigen beheer exameninstrumenten geconstrueerd?

Het mbo in 2025: manifest voor de toekomst van het mbo

Met het manifest MBO2025 leveren MBO Raad, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een bijdrage aan de brede, op resultaat gerichte discussie over de toekomst van het onderwijs in het algemeen en die van het mbo in het bijzonder.

Servicedocument Verzorgende-IG (2020) - Maatschappelijke Zorg niveau 3 (2016/2022)

Met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers VZ- IG (2020) en MZ3 (2022) heeft de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (btg ZWS) besloten om voor de doorstroom van Maatschappelijke Zorg niveau 3 (MZ3) naar Verzorgende-IG (VZ-IG) en omgekeerd, de kwalificaties te vergelijken en de overlap in kaart te brengen.

Handreiking LOB mbo: Van oriëntatie naar ontwikkeling

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken van de bestaande loopbaanbegeleiding voor slb’ers, loopbaanbegeleiders (lob’ers), mentoren/ docenten, lob-coördinatoren, decanen en teamleiders in het mbo.

Benchmark mbo

De benchmark geeft sectorinformatie over prestaties van de mbo-scholen en is een breed en algemeen beeld van de sector.

Leven Lang Ontwikkelen - kansen en bedreigingen in het speelveld van mbo-scholen, opleidingsbedrijven en private opleiders

In opdracht van de bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving heeft bureau K+V onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen bekostigde mbo-scholen en opleidingsbedrijven.

Position paper zij-instroom

Het ministerie van OCW heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen werken aan een duurzame verankering van de route zij-instroom in het po, vo en mbo. Hiertoe is de afgelopen periode door verschillende partijen nagedacht over het huidige systeem van zij-instroom.

Servicedocument Wet Normering Topinkomens

WNT staat voor Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2013 (WNT-1) en op 1 januari 2015 herzien vanwege de verlaging van de maximale bezoldiging (WNT-2). Dit servicedocument licht de wet toe.

Servicedocument Klachtenbehandeling in het mbo

Het klachtrecht is in het mbo vanaf 1 augustus 2017 wettelijk verankerd en daarmee verandert de klachtenbehandeling in het mbo. Het servicedocument Klachtenbehandeling in het mbo (versie 2017) ondersteunt de scholen bij de implementatie van de wet. Dit servicedocument is een gezamenlijk servicedocument van de JOB (jongerenorganisatie beroepsonderwijs, de belangenbehartiger van alle mbo-studenten) en de MBO Raad (de brancheorganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs) en vervangt de versie van 2014.

Magazines over professionalisering

De afgelopen jaren hebben mbo-scholen op het thema professionalisering een grote ontwikkeling doorgemaakt. De MBO Raad heeft hierbij ondersteuning geboden. Van mei 2017 tot en met juli 2017 zijn drie magazines specifiek over professionalisering in het mbo uitgebracht. Hierin komen positieve effecten, goede voorbeelden en kennis die de scholen hebben opgedaan voorbij.