Publicaties

Strategisch Meerjaren Perspectief 2022 - 2030

We zijn trots op elk talent – van jongere tot volwassene, starter op de arbeidsmarkt of ervaren professional, hier (al) geworteld of nieuwkomer - dat met ons stappen zet op zijn/haar persoonlijk gekozen pad als burger in de samenleving en beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt. Voor al die talenten heeft de MBO Raad een Strategisch Meerjaren Perspectief opgesteld waar we ons de komende jaren voor in zullen zetten.

Handboek vavo - december 2022

Kerngroep vavo, Werkgroep handboek, MBO Raad, OCW mbo/vo, DUO en Examenloket hebben een handboek Vavo samengesteld. Het bevat allerhande uitgangspunten, richtlijnen en regelingen.

Servicedocument en folder 'Benoembaar, bekwaam en bevoegd in het mbo'

Met dit servicedocument wil de MBO Raad zijn leden informeren over de regels omtrent het mogen benoemen van docenten in het mbo. Als MBO Raad ontvangen we hier veel vragen over, in het bijzonder aan het einde van het studiejaar wanneer scholen nieuwe docenten aannemen. Bevat ook een folder.

Infographic mbo in Nederland

Algemene infographic met de hoofdbestanddelen van het mbo in Nederland. Niveau's, leerwegen, soorten studenten, drievoudige kwalificatie, aantal studenten, etc.

Pamflet mbo entree-opleiding: Niemand aan de kant!

Soms hebben jongeren of (jong)volwassenen iets extra’s nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Extra persoonlijke aandacht of ondersteuning om hun weg op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs tevinden. Die extra aandacht biedt het mbo met de Entree-opleiding, in nauwe samenwerking met gemeenten, bedrijven en (jeugdzorg)instellingen.

Professioneel statuut (2009)

In 2009 hebben sociale partners in het mbo (MBO Raad en vakbonden) een professioneel statuut mbo afgesloten. Hiermee is onder andere vastgelegd dat onderwijsgevenden in het mbo (docenten en instructeurs) ruimte nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen en voldoende onderwijskwaliteit te kunnen leveren. Onderwijsteams vormen daarvoor de basis.

Servicedocument onderwijsovereenkomst

Een mbo-student tekent aan het begin van zijn opleiding een onderwijsovereenkomst. Dit contract is alleen geldig tussen de student en de school en geeft informatie over onder meer informatie over de opleiding, begeleiding en regels over afwezigheid, schorsing en verwijdering van school.

Servicedocumenten - Doorstroom naar MBO-Verpleegkundige

Servicedocumenten over de doorstroom vrijstellingen naar MBO-Verpleegkundige vanuit verschillende mbo niveau 3 en 4 opleidingen.

Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2022

De MBO Raad, NRTO, het ministerie van OCW en Vereniging ExSamen vereenvoudigen de afspraken voor valide exameninstrumenten.

Leerroutes en bewijsstukken in het mbo: stroomschema

In dit stroomschema wordt zichtbaar welke studenten in aanmerking komen voor welk bewijsstuk. Omdat het mbo steeds meer ruimte biedt voor maatwerk zijn meerdere bewijsstukken mogelijk om aan te tonen wat een student behaald heeft: een mbo-certificaat bijvoorbeeld of een mbo-verklaring (waarin een praktijkverklaring opgenomen kan zijn).