Publicaties

Gesteund bij de start - professionalisering van startende mbo-docenten

Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat een goede begeleiding van startende docenten leidt tot verhoging van de professionele ontwikkeling van de startende docent en het risico van onnodige uitval in de eerste vijf jaar verkleint.

Ontwikkelagenda kennisinfrastructuur onderwijs

De VSNU, de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad, de VO-raad en de PO-Raad lanceerden op 1 april 2019 'Lerend onderwijs voor een lerend Nederland'; een gezamenlijke ontwikkelagenda om te komen tot een effectieve kennisinfrastructuur voor het onderwijs.

Handreiking praktijkopleidersbijeenkomsten

Vanuit de betrokken brancheorganisaties en mbo-scholen kwam de wens om de kwaliteit van en het contact met praktijkopleiders in leerbedrijven te verhogen. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de leervragen die praktijkopleiders hebben en geïnventariseerd welke producten en diensten hier al voor waren. De uitkomsten van dit onderzoek en bijbehorende inventarisatie vormden belangrijke input voor de handreiking praktijkopleidersbijeenkomsten.

Rapport Monitor LOB

Om een beeld te krijgen van de LOB-activiteiten in de scholen en om na te gaan of scholen behoefte hebben aan ondersteuning, laat het Expertisepunt LOB de Monitor LOB uitvoeren door onderzoeksbureau AO Consult. De monitor kent drie meetmomenten: 2018, 2020 en 2021/2022.

Agenda opleiding en professionalisering

Welke ambities hebben de mbo-scholen de komende jaren over de kwaliteit en professionalisering van onderwijsgevenden in het mbo? En wat verwachten mbo-scholen van partners zoals het bedrijfsleven en de lerarenopleidingen om deze ambities te kunnen realiseren? Centraal staat in deze agenda op welke punten de belangenbehartiging van de MBO Raad naar relevante partners zich zal richten en op welke zaken de MBO Raad kennisdeling en –ontwikkeling zal faciliteren en ondersteunen.

Servicedocument Wet Normering Topinkomens

WNT staat voor Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2013 (WNT-1) en op 1 januari 2015 herzien vanwege de verlaging van de maximale bezoldiging (WNT-2). Dit servicedocument licht de wet toe.

Servicedocument Klachtenbehandeling in het mbo

Het klachtrecht is in het mbo vanaf 1 augustus 2017 wettelijk verankerd en daarmee verandert de klachtenbehandeling in het mbo. Het servicedocument Klachtenbehandeling in het mbo (versie 2017) ondersteunt de scholen bij de implementatie van de wet. Dit servicedocument is een gezamenlijk servicedocument van de JOB (jongerenorganisatie beroepsonderwijs, de belangenbehartiger van alle mbo-studenten) en de MBO Raad (de brancheorganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs) en vervangt de versie van 2014.

Magazines over professionalisering

De afgelopen jaren hebben mbo-scholen op het thema professionalisering een grote ontwikkeling doorgemaakt. De MBO Raad heeft hierbij ondersteuning geboden. Van mei 2017 tot en met juli 2017 zijn drie magazines specifiek over professionalisering in het mbo uitgebracht. Hierin komen positieve effecten, goede voorbeelden en kennis die de scholen hebben opgedaan voorbij.

Bpv-documenten laboratoriumonderwijs

De Laboratoriumtechniek-scholen verenigd in de Vakcommissie Proces-, Laboratorium- en Operationele Techniek (PLOT) van de MBO Raad hebben in samenwerking met SBB begin juli 2018 twee bpv-documenten voor laboratoriumonderwijs ontwikkeld: voor Analist en Allround laborant.

Infographic integrale veiligheid

Infographic over de integrale aanpak veiligheid van de mbo-scholen.