Publicaties

Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

Het doel van het PDG-traject is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG-traject voorziet in de bekwaamheid ten aanzien van pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden.

Beroepsbeeld mbo-docent

Het Beroepsbeeld mbo-docent is ontworpen onder regie van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren en de BVMBO met inbreng van docenten, bestuurders, leidinggevenden, hr-medewerkers, lerarenopleiders en vakbonden. Het doel: een beeld ontwikkelen dat draagvlak heeft en herkend wordt vanuit verschillende perspectieven.

Servicedocument en richtlijnen aanpak corona mbo

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Dit servicedocument biedt aanbevelingen voor besturen van erkende mbo-scholen (publiek en privaat) aangaande het initiële onderwijs.

Cao mbo 2018-2020 en financiële arbeidsvoorwaarden

Op 28 september hebben de vakbonden de MBO Raad geïnformeerd dat hun achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat de cao mbo 2018-2020 op 1 oktober formeel in werking is getreden. Vakbonden en werkgevers in het mbo waren begin september al een onderhandelaarsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao mbo met een looptijd van bijna 2 jaar.

Servicedocumenten doorstroom-afstroom Dienstverlening

Op verzoek van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport is dit servicedocument ontwikkeld voor de doorstroom en afstroom van diverse niveau 2 en 3 opleidingen. Het gaat om Zorg, Welzijn en Sport en Bewegen.

Jaarverslag 2020 MBO Raad

Via het jaarverslag legt de MBO Raad verantwoording af over behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten mbo-scholen, het bieden van diensten aan de scholen samenhangend met deze belangenbehartiging.

Servicedocumenten onderwijscluster Uiterlijke Verzorging

De btg VGG maakt regelmatig servicedocumenten over verschillende onderwerpen zoals schoonheidsverzorging. Deze documenten zijn bedoeld om leden te ondersteunen in hun werkzaamheden.

Handreiking medezeggenschap schoolkosten voor studenten en bestuurders

Deze handreiking geeft een aantal suggesties en tips om het gesprek tussen de studentenraad en het college van bestuur over schoolkosten op gang te brengen.

Praatplaat inclusief advies: op weg naar duurzame inzetbaarheid

Dit instrument ondersteunt bij het geven van een inclusief advies aan (jong)volwassen en helpt bij het vinden van de best passende leerroute richting duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Cao mbo 2022-2023 - inclusief financiële arbeidsvoorwaarden

De cao 2022-2023 voor het mbo-onderwijs is goedgekeurd en treedt met terugwerkende kracht in werking. Het omvat afspraken over loon, carrière, duurzaamheid, ontwikkeling, thuiswerk en afwijkingen van collectieve afspraken ten gunste van werknemers. Ook betaald ouderschapsverlof wordt behandeld. Looptijd tot 1 juni 2023.