Meer samen - Gezamenlijke agenda MBO Raad en Vereniging Hogescholen

De MBO Raad, Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten (ADEF) en Vereniging Hogescholen presenteren een agenda met vijf speerpunten om docenten samen op te leiden. Een beknopte geactualiseerde versie van de agenda (2021-2025) is samengevat tot één spreadsheet. Het doel blijft: samenwerken om te komen tot voldoende en bekwaam onderwijzend personeel in het mbo.

In de geactualiseerde agenda staan de volgende vier ambities centraal: 1) meer Samen Opleiden & Professionaliseren, 2) blijven investeren in zij-instroom, 3) meer kennisdeling en onderzoek, 4) meer aandacht voor het mbo in de lerarenopleidingen. De hogescholen en het mbo maken hierover in deze agenda afspraken en beschrijven hun gezamenlijke ambities. De focus ligt hierbij (uiteraard) op de lerarenopleidingen in het hbo.