Publicaties

Werkgeverschap in het mbo van de toekomst

Dit document beschrijft – vanuit meerjarig perspectief - de ambities van de mbo-scholen om vanuit hun werkgeversrol een bijdrage te leveren aan de toekomstige ontwikkelingen.

Convenant Samen sterker MBO Raad en Vereniging Hogescholen over Associate degree

De MBO Raad en de Vereniging Hogescholen (VH) verstevigen hun samenwerking op het gebied van Associate degree opleidingen.

Servicedocument verkorte opleiding tot mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Servicedocument van het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen. Het doel van dit servicedocument is voor scholen inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om de opleiding mbo-verpleegkundige verkort aan te bieden.

Servicedocumenten Maatschappelijke Zorg 2022

Op verzoek van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport zijn servicedocumenten opgesteld voor een aantal kwalificaties in de Maatschappelijke Zorg.

Versterking burgerschap in het mbo – vijf verenigingsafspraken

Tijdens de ALV van 23 september 2021 is afgesproken om (toen nog) zes bestuurlijke afspraken verder uit te werken die gezamenlijk de burgerschapsopdracht van het mbo naar een hoger plan tillen. De reden hiervoor is dat de Burgerschapsagenda in december 2021 zou aflopen.

Kwaliteitszorg in het mbo

Een visiedocument waarin de MBO Raad aangeeft op welke wijze kwaliteitsborging aandacht blijft krijgen in het mbo. Het mbo staat namelijk voor de opgave om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor deze kwaliteitsborging. Zo’n 25 jaar na de oprichting van de regionale opleidingencentra is de sector hier ook klaar voor.

Strategisch Meerjaren Perspectief 2022 - 2030

We zijn trots op elk talent – van jongere tot volwassene, starter op de arbeidsmarkt of ervaren professional, hier (al) geworteld of nieuwkomer - dat met ons stappen zet op zijn/haar persoonlijk gekozen pad als burger in de samenleving en beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt. Voor al die talenten heeft de MBO Raad een Strategisch Meerjaren Perspectief opgesteld waar we ons de komende jaren voor in zullen zetten.

Servicedocument en folder 'Benoembaar, bekwaam en bevoegd in het mbo'

Met dit servicedocument wil de MBO Raad zijn leden informeren over de regels omtrent het mogen benoemen van docenten in het mbo. Als MBO Raad ontvangen we hier veel vragen over, in het bijzonder aan het einde van het studiejaar wanneer scholen nieuwe docenten aannemen. Bevat ook een folder.

Pamflet mbo entree-opleiding: Niemand aan de kant!

Soms hebben jongeren of (jong)volwassenen iets extra’s nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Extra persoonlijke aandacht of ondersteuning om hun weg op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs tevinden. Die extra aandacht biedt het mbo met de Entree-opleiding, in nauwe samenwerking met gemeenten, bedrijven en (jeugdzorg)instellingen.

Professioneel statuut (2009)

In 2009 hebben sociale partners in het mbo (MBO Raad en vakbonden) een professioneel statuut mbo afgesloten. Hiermee is onder andere vastgelegd dat onderwijsgevenden in het mbo (docenten en instructeurs) ruimte nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen en voldoende onderwijskwaliteit te kunnen leveren. Onderwijsteams vormen daarvoor de basis.