Publicaties

Jaarverslag 2022 MBO Raad

Via het jaarverslag legt de MBO Raad verantwoording af over behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten mbo-scholen, het bieden van diensten aan de scholen samenhangend met deze belangenbehartiging. Deze jaarstukken hebben betrekking op 2022.

Brochure Schoolkosten in het mbo

In deze brochure kunnen studenten en hun ouders de afspraken vinden die JOB MBO, MBO Raad en het ministerie van OCW hebben gemaakt over schoolkosten in het mbo. Het bevat zestien afspraken die duidelijkheid geven over schoolkosten in het mbo. Er bleek onder (aankomend) studenten en hun ouders behoefte te zijn aan eenvoudiger uitleg over deze afspraken. Deze staat in deze brochure.

Kwalificatiedossier mbo-docent

Het kwalificatiedossier van de docent mbo geeft een beschrijving van de taken en deeltaken van de docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook komt aan de orde welke kennis en vaardigheden de mbo-docent nodig heeft om zijn taken goed te vervullen.

Model documentair structuurplan (dsp) mbo

Mbo-scholen hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Bij het uitvoeren van die taak en het afleggen van verantwoording daarover is het van belang dat er een goede registratie plaatsvindt. Per 1 augustus 2017 geldt in het mbo een nieuwe selectielijst waarin staat welke documenten scholen moeten bewaren en voor hoe lang. Deze vervangt de oude selectielijst. De oude selectielijst blijft van toepassing op documenten die zijn ontstaan tussen 1996 en 31 juli 2017.

Cao mbo 2021-2022 - inclusief financiële arbeidsvoorwaarden

De MBO Raad en werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv zijn eind november 2022 een voortzetting van de cao overeengekomen. De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de vakbonden hebben inmiddels ingestemd met het resultaat. De cao mbo treedt per 1 december 2021 in werking en heeft een looptijd tot 1 mei 2022.

FSR documenten

Het netwerk FSR vertegenwoordigt mbo-scholen op facilitair gebied. Denk aan ventilatie, cameratoezicht of inkoopvraagstukken. Binnen het FSR zijn een aantal documenten beschikbaar.

Rapport studiesucces entreestudenten

Het rapport 'Studiesucces entreestudenten' laat zien hoe de schoolcarrière op het mbo van entreestudenten verloopt. De bedrijfstakgroep Entree van de MBO Raad heeft onderzoek laten doen naar het studiesucces van entreestudenten.

Servicedocumenten en handreikingen onderwijscluster Groen

Overzicht van servicedocumenten van bedrijfstakgroep VGG, horend bij de onderwijscluster Groen.

Burgerschapsagenda mbo 2017-2021: een impuls voor burgerschapsonderwijs

Mbo-opleidingen richten zich niet alleen op vakkennis en -vaardigheden, maar ook op burgerschapsvaardigheden. De Burgerschapsagenda van de MBO Raad en het ministerie van Onderwijs wil het mbo-burgerschapsonderwijs versterken, ondersteund door de NRTO. De agenda loopt van oktober 2017 tot december 2021.

Uitwerking stappenplan slaag-zakregeling keuzedelen

De Mbo-scholen vroegen de minister van OCW om de opname van keuzedelen in de slaag-zakregeling met twee jaar uit te stellen voor cohort 2020-2021. De minister heeft dit voorstel overgenomen en scholen krijgen tijd om het verantwoord in te voeren. Het stappenplan van MBO Raad en SBB, in samenwerking met NRTO, wordt in het voorjaar afgerond, waardoor scholen voor de start van het studiejaar 2020-2021 aan de eisen van de inspectie kunnen voldoen.