Publicaties

Gesteund bij de start - professionalisering van startende mbo-docenten

Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat een goede begeleiding van startende docenten leidt tot verhoging van de professionele ontwikkeling van de startende docent en het risico van onnodige uitval in de eerste vijf jaar verkleint.

Ontwikkelagenda kennisinfrastructuur onderwijs

De VSNU, de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad, de VO-raad en de PO-Raad lanceerden op 1 april 2019 'Lerend onderwijs voor een lerend Nederland'; een gezamenlijke ontwikkelagenda om te komen tot een effectieve kennisinfrastructuur voor het onderwijs.

Handreiking praktijkopleidersbijeenkomsten

Vanuit de betrokken brancheorganisaties en mbo-scholen kwam de wens om de kwaliteit van en het contact met praktijkopleiders in leerbedrijven te verhogen. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de leervragen die praktijkopleiders hebben en geïnventariseerd welke producten en diensten hier al voor waren. De uitkomsten van dit onderzoek en bijbehorende inventarisatie vormden belangrijke input voor de handreiking praktijkopleidersbijeenkomsten.

Rapport Monitor LOB

Om een beeld te krijgen van de LOB-activiteiten in de scholen en om na te gaan of scholen behoefte hebben aan ondersteuning, laat het Expertisepunt LOB de Monitor LOB uitvoeren door onderzoeksbureau AO Consult. De monitor kent drie meetmomenten: 2018, 2020 en 2021/2022.

Servicedocumenten onderwijscluster Gastvrijheid

Het onderwijscluster Gastvrijheid van de btg VGG heeft een aantal servicedocumenten beschikbaar gesteld.

Agenda opleiding en professionalisering

Welke ambities hebben de mbo-scholen de komende jaren over de kwaliteit en professionalisering van onderwijsgevenden in het mbo? En wat verwachten mbo-scholen van partners zoals het bedrijfsleven en de lerarenopleidingen om deze ambities te kunnen realiseren? Centraal staat in deze agenda op welke punten de belangenbehartiging van de MBO Raad naar relevante partners zich zal richten en op welke zaken de MBO Raad kennisdeling en –ontwikkeling zal faciliteren en ondersteunen.

Examenproject examens voor Optiek, MSMH en Audicien

De bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap (SV) heeft in juli 2016 de nieuwe examens opgeleverd voor de opleidingen Audicien, Medewerker steriele medische hulpmiddelen en Optiek.

Zes good practices SDG’s in de scholen 2020-2021

Op 13 mei 2020 heeft het bestuur van de MBO Raad tijdens haar ledenvergadering het SDG Charter ondertekend. Daarmee maakt de MBO Raad officieel onderdeel uit van de SDG Community. Eind 2020 heeft de MBO Raad middels een vragenlijst een eerste inventarisatie gedaan van de SDG-activiteiten op de scholen. In dit document kunt u zes good practices lezen.

Kamerbrief Loopbaanoriëntatie en –begeleiding 2021

De regering informeert de Kamer over de voortgang van LOB-monitor 2020.

Position paper leven lang ontwikkelen

Hoe kan overheidsbeleid herstarters en doorstarters op de arbeidsmarkt helpen aan een beter maatschappelijk perspectief? Op verzoek van de Kamerleden schreef de MBO Raad een position paper over het onderwerp leven lang ontwikkelen, in aanloop naar een hoorzitting op 23 januari 2017 over dit onderwerp.