Rapport Monitor LOB

Om een beeld te krijgen van de LOB-activiteiten in de scholen en om na te gaan of scholen behoefte hebben aan ondersteuning, laat het Expertisepunt LOB de Monitor LOB uitvoeren door onderzoeksbureau AO Consult. De monitor kent drie meetmomenten: 2018, 2020 en 2021/2022.

Doelgroepen en focusgroepen

Het onderzoek richt zich op vo en mbo. Daarbinnen is informatie verzameld bij schoolleiders, decanen/LOB-coördinatoren en leerlingen/studenten.

De kwalitatieve verdieping heeft plaats gevonden in de vorm van vier focusgroepen onder schoolleiders vo en decanen in vo en mbo, twee interviews met schoolleiders mbo, één focusgroep onder leerlingen in vo en een interview met een student in het mbo. Daarnaast is aanvullende informatie uit een onderzoek van JOB onder mbo-studenten in de monitor meegenomen.

Respons enquête

Aan de enquêtes werkten in 2023 in totaal 486 respondenten mee.