Publicaties

Infographic mbo in Nederland

Algemene infographic met de hoofdbestanddelen van het mbo in Nederland. Niveau's, leerwegen, soorten studenten, drievoudige kwalificatie, aantal studenten, etc.

Toolbox Microcredentials

Q&A en Praatplaat

Handreiking medezeggenschap schoolkosten voor studenten en bestuurders

Deze handreiking geeft een aantal suggesties en tips om het gesprek tussen de studentenraad en het college van bestuur over schoolkosten op gang te brengen.

Praatplaat inclusief advies: op weg naar duurzame inzetbaarheid

Dit instrument ondersteunt bij het geven van een inclusief advies aan (jong)volwassen en helpt bij het vinden van de best passende leerroute richting duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Cao mbo 2022-2023 - inclusief financiële arbeidsvoorwaarden

De cao 2022-2023 voor het mbo-onderwijs is goedgekeurd en treedt met terugwerkende kracht in werking. Het omvat afspraken over loon, carrière, duurzaamheid, ontwikkeling, thuiswerk en afwijkingen van collectieve afspraken ten gunste van werknemers. Ook betaald ouderschapsverlof wordt behandeld. Looptijd tot 1 juni 2023.

Onderhandelaarsakkoord cao mbo 2023-2024

De onderhandelingsdelegaties van de MBO Raad en de werknemersorganisaties hebben op 29 juni een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao mbo 2023-2024.

Q&A wet verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

Veel gestelde vragen en antwoorden over de drie thema’s: passend onderwijs, rechtsbescherming en aanmeld- en inschrijvingsproces (afschaffen OOK).

Vijfde medewerkersonderzoek mbo: medewerkers mbo nog altijd zeer bevlogen

Medewerkers in het mbo zijn nog altijd zeer bevlogen, betrokken en tevreden. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen medewerkers. Dat blijkt uit het medewerkersonderzoek dat voor de vijfde keer is uitgevoerd onder 49 mbo-scholen door heel Nederland.

Mbo-propositie Industriecoalitie

Nederland kampt met arbeidsmarktkrapte en vraagt om nieuwe vaardigheden vanwege klimaat- en digitaliseringstransities. In 2026 ontstaat er een tekort van 50.000 vacatures, waarvan 23.000 op mbo-niveau. Mbo'ers spelen een essentiële rol bij energiezuinige innovaties en duurzame oplossingen.

Jaarverslag 2022 MBO Raad

Via het jaarverslag legt de MBO Raad verantwoording af over behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten mbo-scholen, het bieden van diensten aan de scholen samenhangend met deze belangenbehartiging. Deze jaarstukken hebben betrekking op 2022.