Publicaties

Servicedocument Praktijkovereenkomst 2024

In het servicedocument Praktijkovereenkomst wordt onder meer aandacht besteed aan de relatie tussen de student, de school en het leerbedrijf, zowel voor de BOL als de BBL. Dit servicedocument Prakijkovereenkomst is geactualiseerd voor 2023. Hierbij zijn tekstuele wijzigingen gedaan ten opzichte van de vorige versie.

Cao mbo 2018-2020 en financiële arbeidsvoorwaarden

Op 28 september hebben de vakbonden de MBO Raad geïnformeerd dat hun achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat de cao mbo 2018-2020 op 1 oktober formeel in werking is getreden. Vakbonden en werkgevers in het mbo waren begin september al een onderhandelaarsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao mbo met een looptijd van bijna 2 jaar.

BPV-Protocol

BPV-Protocol voor uniformiteit in vorm en aanpak van de BPV, de voorbereiding en begeleiding van de BPV en de communicatie tussen de onderwijsinstelling en bedrijf.

Servicedocument verkorte opleiding tot mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Servicedocument van het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen. Het doel van dit servicedocument is voor scholen inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om de opleiding mbo-verpleegkundige verkort aan te bieden.

Servicedocumenten Maatschappelijke Zorg

Op verzoek van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport zijn servicedocumenten opgesteld voor een aantal kwalificaties in de Maatschappelijke Zorg.

Versterking burgerschap in het mbo – vijf verenigingsafspraken

Tijdens de ALV van 23 september 2021 is afgesproken om (toen nog) zes bestuurlijke afspraken verder uit te werken die gezamenlijk de burgerschapsopdracht van het mbo naar een hoger plan tillen. De reden hiervoor is dat de Burgerschapsagenda in december 2021 zou aflopen.

Kwaliteitszorg in het mbo

Een visiedocument waarin de MBO Raad aangeeft op welke wijze kwaliteitsborging aandacht blijft krijgen in het mbo. Het mbo staat namelijk voor de opgave om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor deze kwaliteitsborging. Zo’n 25 jaar na de oprichting van de regionale opleidingencentra is de sector hier ook klaar voor.

Strategisch Meerjaren Perspectief 2022 - 2030

We zijn trots op elk talent – van jongere tot volwassene, starter op de arbeidsmarkt of ervaren professional, hier (al) geworteld of nieuwkomer - dat met ons stappen zet op zijn/haar persoonlijk gekozen pad als burger in de samenleving en beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt. Voor al die talenten heeft de MBO Raad een Strategisch Meerjaren Perspectief opgesteld waar we ons de komende jaren voor in zullen zetten.

Handboek vavo

Kerngroep vavo, Werkgroep handboek, MBO Raad, OCW mbo/vo, DUO en Examenloket hebben een handboek Vavo samengesteld. Het bevat allerhande uitgangspunten, richtlijnen en regelingen.

Servicedocument en folder 'Benoembaar, bekwaam en bevoegd in het mbo'

Met dit servicedocument wil de MBO Raad zijn leden informeren over de regels omtrent het mogen benoemen van docenten in het mbo. Als MBO Raad ontvangen we hier veel vragen over, in het bijzonder aan het einde van het studiejaar wanneer scholen nieuwe docenten aannemen. Bevat ook een folder.