Publicaties

Pamflet - onderzoek in het mbo

Dit pamflet is bedoeld om gesprekken en discussies op gang te brengen die bijdragen aan het thema onderzoek, waarbij het belang en de eigenheid van de mbo-sector en de individuele scholen voorop staan.

Q&A Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (BHB)

De MBO Raad en OCW hebben een Q&A document opgesteld over de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (BHB).

Servicedocument - combi-opleiding dubbelkwalificatie GPM - OA

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe kwalificatiedossier is vanuit diverse regio’s de vraag gesteld om de profielen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM) en Onderwijsassistent (OA) samen te voegen, omdat er steeds meer vraag is naar een multi-inzetbare professional die zowel op de kinderopvang, buitenschoolse opvang als op de basisschool taken kan vervullen.

Handreiking Online leeromgeving praktijkbeoordelaars

De MBO Raad heeft haar online leeromgeving voor praktijkbeoordelaars uitgebreid voor de bedrijfstakgroepen Techniek en Gebouwde Omgeving en Zakelijke Dienstverlening. Deze omgeving is voor praktijkbeoordeelaars die examens afnemen en beoordelen.

Gesteund bij de start - professionalisering van startende mbo-docenten

Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat een goede begeleiding van startende docenten leidt tot verhoging van de professionele ontwikkeling van de startende docent en het risico van onnodige uitval in de eerste vijf jaar verkleint.

Ontwikkelagenda kennisinfrastructuur onderwijs

De VSNU, de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad, de VO-raad en de PO-Raad lanceerden op 1 april 2019 'Lerend onderwijs voor een lerend Nederland'; een gezamenlijke ontwikkelagenda om te komen tot een effectieve kennisinfrastructuur voor het onderwijs.

Handreiking praktijkopleidersbijeenkomsten

Vanuit de betrokken brancheorganisaties en mbo-scholen kwam de wens om de kwaliteit van en het contact met praktijkopleiders in leerbedrijven te verhogen. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de leervragen die praktijkopleiders hebben en geïnventariseerd welke producten en diensten hier al voor waren. De uitkomsten van dit onderzoek en bijbehorende inventarisatie vormden belangrijke input voor de handreiking praktijkopleidersbijeenkomsten.

Rapport Monitor LOB

Om een beeld te krijgen van de LOB-activiteiten in de scholen en om na te gaan of scholen behoefte hebben aan ondersteuning, laat het Expertisepunt LOB de Monitor LOB uitvoeren door onderzoeksbureau AO Consult. De monitor kent drie meetmomenten: 2018, 2020 en 2021/2022.

Servicedocumenten onderwijscluster Gastvrijheid

Het onderwijscluster Gastvrijheid van de btg VGG heeft een aantal servicedocumenten beschikbaar gesteld.

Agenda opleiding en professionalisering

Welke ambities hebben de mbo-scholen de komende jaren over de kwaliteit en professionalisering van onderwijsgevenden in het mbo? En wat verwachten mbo-scholen van partners zoals het bedrijfsleven en de lerarenopleidingen om deze ambities te kunnen realiseren? Centraal staat in deze agenda op welke punten de belangenbehartiging van de MBO Raad naar relevante partners zich zal richten en op welke zaken de MBO Raad kennisdeling en –ontwikkeling zal faciliteren en ondersteunen.