Publicaties

Servicedocumenten en handreikingen onderwijscluster Groen

Overzicht van servicedocumenten van bedrijfstakgroep VGG, horend bij de onderwijscluster Groen.

Burgerschapsagenda mbo 2017-2021: een impuls voor burgerschapsonderwijs

Mbo-opleidingen richten zich niet alleen op vakkennis en -vaardigheden, maar ook op burgerschapsvaardigheden. De Burgerschapsagenda van de MBO Raad en het ministerie van Onderwijs wil het mbo-burgerschapsonderwijs versterken, ondersteund door de NRTO. De agenda loopt van oktober 2017 tot december 2021.

Uitwerking stappenplan slaag-zakregeling keuzedelen

De Mbo-scholen vroegen de minister van OCW om de opname van keuzedelen in de slaag-zakregeling met twee jaar uit te stellen voor cohort 2020-2021. De minister heeft dit voorstel overgenomen en scholen krijgen tijd om het verantwoord in te voeren. Het stappenplan van MBO Raad en SBB, in samenwerking met NRTO, wordt in het voorjaar afgerond, waardoor scholen voor de start van het studiejaar 2020-2021 aan de eisen van de inspectie kunnen voldoen.

Stappenplan en raamwerken examens keuzedelen

Ieder keuzedeel moet geëxamineerd worden. Zodra binnen een mbo-school met een keuzedeel gestart wordt, dient ook het besluit genomen te worden hoe de examens er uit komen te zien. Wordt samen met andere scholen examens geconstrueerd? Wordt in eigen beheer exameninstrumenten geconstrueerd?

Het mbo in 2025: manifest voor de toekomst van het mbo

Met het manifest MBO2025 leveren MBO Raad, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een bijdrage aan de brede, op resultaat gerichte discussie over de toekomst van het onderwijs in het algemeen en die van het mbo in het bijzonder.

Servicedocument Verzorgende-IG (2020) - Maatschappelijke Zorg niveau 3 (2016/2022)

Met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers VZ- IG (2020) en MZ3 (2022) heeft de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (btg ZWS) besloten om voor de doorstroom van Maatschappelijke Zorg niveau 3 (MZ3) naar Verzorgende-IG (VZ-IG) en omgekeerd, de kwalificaties te vergelijken en de overlap in kaart te brengen.

Handreiking LOB mbo: Van oriëntatie naar ontwikkeling

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken van de bestaande loopbaanbegeleiding voor slb’ers, loopbaanbegeleiders (lob’ers), mentoren/ docenten, lob-coördinatoren, decanen en teamleiders in het mbo.

Benchmark mbo

De benchmark geeft sectorinformatie over prestaties van de mbo-scholen en is een breed en algemeen beeld van de sector.

Leven Lang Ontwikkelen - kansen en bedreigingen in het speelveld van mbo-scholen, opleidingsbedrijven en private opleiders

In opdracht van de bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving heeft bureau K+V onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen bekostigde mbo-scholen en opleidingsbedrijven.

Position paper zij-instroom

Het ministerie van OCW heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen werken aan een duurzame verankering van de route zij-instroom in het po, vo en mbo. Hiertoe is de afgelopen periode door verschillende partijen nagedacht over het huidige systeem van zij-instroom.