Publicaties

Benchmark mbo

De benchmark geeft sectorinformatie over prestaties van de mbo-scholen en is een breed en algemeen beeld van de sector.

Leven Lang Ontwikkelen - kansen en bedreigingen in het speelveld van mbo-scholen, opleidingsbedrijven en private opleiders

In opdracht van de bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving heeft bureau K+V onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen bekostigde mbo-scholen en opleidingsbedrijven.

Position paper zij-instroom

Het ministerie van OCW heeft de Tweede Kamer toegezegd te zullen werken aan een duurzame verankering van de route zij-instroom in het po, vo en mbo. Hiertoe is de afgelopen periode door verschillende partijen nagedacht over het huidige systeem van zij-instroom.

Servicedocument Wet Normering Topinkomens

WNT staat voor Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2013 (WNT-1) en op 1 januari 2015 herzien vanwege de verlaging van de maximale bezoldiging (WNT-2). Dit servicedocument licht de wet toe.

Servicedocument Klachtenbehandeling in het mbo

Het klachtrecht is in het mbo vanaf 1 augustus 2017 wettelijk verankerd en daarmee verandert de klachtenbehandeling in het mbo. Het servicedocument Klachtenbehandeling in het mbo (versie 2017) ondersteunt de scholen bij de implementatie van de wet. Dit servicedocument is een gezamenlijk servicedocument van de JOB (jongerenorganisatie beroepsonderwijs, de belangenbehartiger van alle mbo-studenten) en de MBO Raad (de brancheorganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs) en vervangt de versie van 2014.

Entree beoordelingsinstrument portfolio

Het platform Entree heeft een nieuw examenproduct opgeleverd. Het gaat om een portfolio-beoordelingsinstrument waarmee scholen op uniforme wijze het keuzedeel Verrijking Leervaardigheden kunnen examineren.

Inspiratiekaart kansrijke overstapberoepen

De MBO Raad, NRTO, UWV en SBB hebben inspiratiekaartem ontwikkeld met voorbeeldtrajecten voor mensen die overwegen over te stappen naar een ander beroep (bijvoorbeeld omdat er in hun huidige beroep geen of weinig vacatures zijn). De voorbeelden zijn uiteraard niet uitputtend (het blijft maatwerk), maar dienen ter inspiratie bij het overleg met de regionale mobiliteitsteams.

Naleving mbo van de gelijkebehandelingswetgeving

De MBO Raad heeft in 2012, na gesprekken met de voorloper van het College van de Rechten van de Mens (de Commissie Gelijke behandeling), besloten een handreiking op het gebied van gelijkebehandelingswetgeving voor leden van de MBO Raad op te stellen waarin duidelijk wordt hoe de verschillende belangen bij gelijke behandeling zorgvuldig moeten worden afgewogen.

Servicedocument facilitering studentenraden in het mbo

In de WEB is opgenomen dat iedere mbo-school een studentenraad heeft. De MBO Raad heeft samen met JOB een servicedocument gemaakt over de facilitering van studentenraden in het mbo. Het document geeft uitleg over wet- en regelgeving en maakt gebruik van praktijkvoorbeelden die scholen kunnen helpen bij het inrichten van de facilitering voor de studentenraden.

Handboek bedrijfstakgroepen

Bedrijfstakgroepen, onderwijsclusters, SBB, sectorkamers, marktsegmenten: als u lid bent van een bedrijfstakgroep (btg), onderwijscluster of binnen SBB van een sectorkamer of marktsegment komt u ze tegen. In dit handboek staat meer informatie over deze en andere begrippen.