Publicaties

Cao mbo 2023-2024

De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat werkgevers en werknemersorganisaties op 29 juni 2023 overeenkwamen.

Brochure Schoolkosten in het mbo

In deze brochure kunnen studenten en hun ouders de afspraken vinden die JOB MBO, MBO Raad en het ministerie van OCW hebben gemaakt over schoolkosten in het mbo. Het bevat zestien afspraken die duidelijkheid geven over schoolkosten in het mbo. Er bleek onder (aankomend) studenten en hun ouders behoefte te zijn aan eenvoudiger uitleg over deze afspraken. Deze staat in deze brochure.

Kwalificatiedossier mbo-docent

Het kwalificatiedossier van de docent mbo geeft een beschrijving van de taken en deeltaken van de docent in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook komt aan de orde welke kennis en vaardigheden de mbo-docent nodig heeft om zijn taken goed te vervullen.

Cao mbo 2021-2022 - inclusief financiële arbeidsvoorwaarden

De MBO Raad en werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv zijn eind november 2022 een voortzetting van de cao overeengekomen. De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de vakbonden hebben inmiddels ingestemd met het resultaat. De cao mbo treedt per 1 december 2021 in werking en heeft een looptijd tot 1 mei 2022.

Verantwoordingsdocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige

Dit document legt uit hoe een school kan aantonen dat de opleiding Mbo-Verpleegkundige voldoet aan de urennormen van de WEB en de wet BIG1. Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese richtlijn 2005/36/EG. Het document beschrijft hoe de instelling kan voldoen aan zowel de Nederlandse als Europese opleidingseisen voor de Mbo-Verpleegkundige opleiding.

Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

Het doel van het PDG-traject is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG-traject voorziet in de bekwaamheid ten aanzien van pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden.

Meer samen - Gezamenlijke agenda MBO Raad en Vereniging Hogescholen

De MBO Raad en Vereniging Hogescholen presenteren een agenda met vijf speerpunten om docenten en instructeurs samen op te leiden.

Beroepsbeeld mbo-docent

Het Beroepsbeeld mbo-docent is ontworpen onder regie van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren en de BVMBO met inbreng van docenten, bestuurders, leidinggevenden, hr-medewerkers, lerarenopleiders en vakbonden. Het doel: een beeld ontwikkelen dat draagvlak heeft en herkend wordt vanuit verschillende perspectieven.

Servicedocument en richtlijnen aanpak corona mbo

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Dit servicedocument biedt aanbevelingen voor besturen van erkende mbo-scholen (publiek en privaat) aangaande het initiële onderwijs.

Servicedocument Praktijkovereenkomst 2023

In het servicedocument Praktijkovereenkomst wordt onder meer aandacht besteed aan de relatie tussen de student, de school en het leerbedrijf, zowel voor de BOL als de BBL. Dit servicedocument Prakijkovereenkomst is geactualiseerd voor 2023. Hierbij zijn tekstuele wijzigingen gedaan ten opzichte van de vorige versie.