Publicaties

Alliantie VNG en MBO Raad - Aan de slag

De MBO Raad en VNG gaan gezamenlijk aan de slag om te komen tot een meer duurzame samenwerking en daarmee ook tussen mbo-scholen en gemeenten.

Competentieprofielen voor het management

Het Bestuursakkoord 2011-2015 tussen MBO Raad en OCW benadrukt verbetering van mbo-schooldirectie. MBO Raad ontwikkelde een managementcompetentieprofiel na extern advies ("De teamleider in positie" rapport, Basoski en Koot, aug. 2014) voor leidinggevenden van onderwijsteams in het mbo. Dat vormt de basis voor dit generieke competentieprofiel.

Leidraad aanpak verspreiding ongewenste beelden

In de leidraad ‘Aanpak voor de verspreiding van ongewenste beelden’ staat wat mbo-scholen kunnen doen tegen dit probleem. De publicatie is een initiatief van Kennisnet, in samenwerking met stichting School & Veiligheid en de MBO Raad.

Alumni-onderzoek mbo Artiest-opleidingen

Naar aanleiding van het CMMBO Advies ‘Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen’ heeft btg ICT&CI in 2021 alumni-onderzoek Artiest uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de alumni van de Artiestenopleiding in het mbo gevraagd naar hun huidige (arbeidsmarkt)situatie.

Zes good practices SDG’s in de scholen 2020-2021

Op 13 mei 2020 heeft het bestuur van de MBO Raad tijdens haar ledenvergadering het SDG Charter ondertekend. Daarmee maakt de MBO Raad officieel onderdeel uit van de SDG Community. Eind 2020 heeft de MBO Raad middels een vragenlijst een eerste inventarisatie gedaan van de SDG-activiteiten op de scholen. In dit document kunt u zes good practices lezen.

Kamerbrief Loopbaanoriëntatie en –begeleiding 2021

De regering informeert de Kamer over de voortgang van LOB-monitor 2020.

Position paper leven lang ontwikkelen

Hoe kan overheidsbeleid herstarters en doorstarters op de arbeidsmarkt helpen aan een beter maatschappelijk perspectief? Op verzoek van de Kamerleden schreef de MBO Raad een position paper over het onderwerp leven lang ontwikkelen, in aanloop naar een hoorzitting op 23 januari 2017 over dit onderwerp.

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap

Dit document is een interpretatie van wat de minister van OCW van de mbo-sector verwacht op het gebied van onderwijstijd en onderwijskwaliteit. Het is geen uitputtend overzicht van regels en voorschriften.

Servicedocument - combi-opleiding dubbelkwalificatie VP-MZ4

Op verzoek van de bedrijfstakgroep ZWS is in kaart gebracht of een combi-opleiding mbo-Verpleegkundige (VP) - Maatschappelijke zorg niveau 4 (MZ4) haalbaar lijkt voor onderwijs en examinering. Vanwege wet- en regelgeving is de opleiding mbo-Verpleegkundige het uitgangspunt bij de uitwerking.

Bestuursakkoord OCW - MBO Raad 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef

Beroepsonderwijs goed voorbereid op de toekomst. Minister Van Engelshoven van OCW en MBO Raad-voorzitter Ton Heerts tekenden op 7 februari 2018 het bestuursakkoord mbo 'Trots, vertrouwen en lef'. Daarnaast heeft de MBO Raad een publieksversie gemaakt in de vorm van een pamflet 'Maak uw gemeente mooier met het mbo'