Duiding bij kwalificatiedossiers ZWS ('BoK')

Publicaties waarin voor toetsontwikkelaars duiding wordt gegeven bij een aantal kwalificatiedossiers.

Uitgangspunten Body of Knowledge

  • Concrete en bruikbare duiding van de kenniselementen in het kwalificatiedossier op kerntaakniveau. Waar mogelijk wordt ook de koppeling met de werkprocessen aangegeven.
  • De kennis wordt op kerntaakniveau ingedeeld in thema’s, zodat er thema’s van vergelijkbare omvang ontstaan met bij elkaar passende kenniselementen. 
  • In een matrix wordt aangegeven bij welke werkprocessen deze kenniselementen worden toegepast. Een thema op kerntaakniveau kan ook werkprocesoverstijgend zijn, zoals bijvoorbeeld Anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie. 
  • Leerresultaten worden beschreven op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. 
  • Bij leerresultaten is er zo min mogelijk overlap tussen de leerresultaten van het basis- en profieldeel. 
  • Door het benoemen van onderwerpen worden de leerresultaten geconcretiseerd. 
  • Kennis en toepassen van kennis wordt beschreven volgens taxonomie Bloom. 
  • Alle BoK’s hanteren een vergelijkbaar aggregatieniveau en zijn niet te specifiek. 
  • BoK’s kunnen ingezet worden voor het maken van kennistoetsen/-examens op werkproces en kerntaakniveau. 
  • Ze zijn toepasbaar bij flexibeler en efficiënt opleiden en bij maatwerktrajecten.