Nieuwe code goed bestuur: lerend vermogen en vertrouwen

03-03-2021

De MBO Raad heeft de code goed bestuur mbo 2020 gepubliceerd en gedeeld met het ministerie van OCW. Deze code is vastgesteld op 24 november 2020 en formeel toen ook in werking getreden. Alle colleges van bestuur van de mbo-scholen en de raden van toezicht ondersteunen de afspraken die gemaakt zijn in deze code. De code is waardegedreven en geeft richting en houvast aan de belangenafwegingen die een college van bestuur van een mbo-school maakt om positie te bepalen en keuzes te maken bij het realiseren van de publieke taak.

Vijf waarden

De focus in deze code ligt op vijf waarden waarin de ambities worden geformuleerd: verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, openheid en lef. Deze code vervangt de vorige code (2015-2018) die was gericht op het versterken van de basis van goed bestuur van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs. De nieuwe code is de volgende stap om de governance in het mbo op een nog hoger niveau te krijgen. Daar hoort ook verantwoording afleggen bij. Naast de gebruikelijk verantwoording in het jaarverslag zal de MBO Raad zelf een driejaarlijkse reflectie op de code faciliteren. Deze reflectie kan de aanleiding zijn voor een aanpassing of een aanvulling van de code.

Voorzitter MBO Raad Adnan Tekin: "De samenleving en de arbeidsmarkt zijn volop in beweging en de diverse ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. In deze dynamische omgeving hebben scholen de publieke taak om te zorgen voor een toegankelijke onderwijsinfrastructuur met voor alle doelgroepen een dekkend onderwijsaanbod in de regio. Alle ontwikkelingen vragen om intensievere samenwerking tussen scholen in het mbo onderling, met scholen in de andere onderwijssectoren en met andere belanghebbenden op regionaal en landelijk niveau. Deze code helpt scholen om met elkaar de goede afspraken te maken over de publieke taak en de bijbehorende maatschappelijke belangen, instellingsbelangen en overige belangen met daarbij als vertrekpunt de vijf waarden."

Sinds 2014 goed bestuur

Het mbo heeft sinds 2014 een code voor goed bestuur. Tussen 2015 en 2018 is de naleving van de code goed bestuur in het mbo geëvalueerd door een onafhankelijke monitoringscommissie. In de eindrapportage constateerde de monitoringscommissie dat goed bestuur op mbo-scholen in het algemeen goed op orde is.