Onderhandelaarsakkoord cao mbo 2021

14 juli 2020 12:00

De MBO Raad en de werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Overheid zijn op 24 juni jl. met elkaar een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe – kortlopende - cao mbo overeengekomen. Frank van Hout, bestuurslid MBO Raad en woordvoerder namens werkgevers: “Met deze cao doen wij recht aan de waardering die alle medewerkers in het mbo verdienen voor het afgelopen intensieve schooljaar. Ook zetten sociale partners belangrijke stappen als het gaat om de loopbaanontwikkeling van docenten.”

Loonontwikkeling en looptijd

Per 1 juli 2021 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,60%. Daarnaast ontvangt elke fulltime medewerker in juli 2021 een eenmalige uitkering van 500 euro bruto. Bij een arbeidsovereenkomst in deeltijd wordt dit bedrag naar rato van het dienstverband uitbetaald. De nieuwe cao heeft een looptijd van (met terugwerkende kracht) 15 mei tot 1 december 2021. 

Carrièreperspectief en een passende salarisstructuur

Om een aantrekkelijke sector te zijn en te blijven om in te werken is het belangrijk om alle medewerkers en in het bijzonder docenten, naast een mooi arbeidsvoorwaardenpakket, ook perspectief te kunnen bieden in hun ontwikkeling. Cao-partijen vinden het belangrijk dit perspectief te bieden, maar constateren ook dat meer perspectief voor docenten op alle mbo-scholen tijd, additionele middelen en afspraken met het ministerie vereisen. Zij zullen zich gedurende de looptijd van de cao maximaal inspannen om dit proces te bespoedigen en afspraken met OCW te maken. Daarop vooruitlopend zijn in deze cao hernieuwde afspraken gemaakt over loopbaanontwikkeling en over behoud van het aantal docenten met een LC-functie of hoger. Van Hout: “Werkgevers staan voor deze afspraken. Wij vinden het belangrijk dat docenten niet ‘de klas’ verlaten om carrière te maken.” 

Leven Lang Ontwikkelen

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en verandert snel. Daarom is van groot belang dat mensen zich blijven ontwikkelen. Leven Lang Ontwikkelen biedt grote kansen voor de mbo-sector om nieuwe doelgroepen te bedienen. Van Hout:“ Daarvoor moeten we anders kunnen opereren dan we nu op school gewend zijn. Een andere aanpak vereist mogelijk ook andere cao-afspraken.” Cao-partijen gaan hierover gedurende de looptijd met elkaar in gesprek. 

Procesafspraken

De eerdere procesafspraken die partijen in voorgaande cao’s maakten over onder meer modernisering van het sectorale functiewaarderingssysteem FUWA-MBO, de ambitie om werkdruk te verminderen en te kijken naar de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen, worden gecontinueerd. Daarnaast komt binnenkort de sectoranalyse duurzame inzetbaarheid beschikbaar. Cao-partijen kunnen met elkaar in gesprek over eventuele geconstateerde knelpunten in de sector.

De MBO Raad en AOb, CNV Onderwijs, UNIENFTO/FvOv en FNV Overheid leggen het onderhandelaarsakkoord cao mbo 2020-2021 de komende weken met een positief advies voor aan hun achterbannen.