Platform Samen Opleiden & Professionaliseren mbo

Het project Platform Samen Opleiden & Professionaliseren loopt van 1 augustus 2017 tot 31 december 2023.

Wat omvat het project?

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ondersteunt hierin door middel van kennisontwikkeling en- uitwisseling. Ook zet het platform in op versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.

drie studenten zittend op een trap kijken samen naar een laptop

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen lerarenopleidingen en mbo-besturen versterkt, zowel via het platform als in het kader van de gezamenlijke agenda Meer Samen. Er zijn betekenisvolle stappen gezet in de opzet partnerschappen tussen lerarenopleidingen en mbo-scholen, zogenaamde opleidingsscholen. Zo kunnen aankomende leraren voor een groot deel in de praktijk worden opgeleid.

Wat is een opleidingsschool?

Een opleidingsschool is een samenwerking tussen lerarenopleidingen en een of meerdere scholen uit het po, vo en/of mbo. Samen zorgen zij voor een goede aansluiting tussen de initiële opleiding en de onderwijspraktijk. Binnen deze partnerschappen is er een gezamenlijke visie over de doorgaande lijn van het opleiden. 'Samen opleiden en professionaliseren' draagt hiermee bij aan een duurzame impuls voor opleiden van docenten en de aantrekkelijkheid van het beroep. 

De MBO Raad, PO-Raad, VO-raad, Vereniging Hogescholen, VSNU en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben een gezamenlijke ambitie om uiteindelijk alle studenten op deze manier op te leiden. Om de ontwikkeling van Samen Opleiden en Professionaliseren te stimuleren, worden partnerschappen bekostigd vanuit de Regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen. Dit is een stap in de goede richting om in de toekomst alle leraren te laten profiteren van Samen Opleiden en Professionaliseren. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert o.a. informatiebijeenkomsten voor scholen die een aanvraag tot aspirant-opleidingsschool willen indienen en verzorgt begeleidende bijeenkomsten aan partnerschappen zodra zij de aspirant-status hebben.

Voor wie is het bedoeld?

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren richt zich op:

  • Alle scholen die (intensiever) met de lerarenopleidingen willen samenwerken en de ambitie hebben om deze  te versterken in de vorm van een opleidingsschool.
  •  Alle lerarenopleidingen die samenwerken of willen samenwerken met scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en/of middelbaar beroepsonderwijs.
  • Alle aspirant-opleidingsscholen Samen Opleiden.
  • Alle erkende opleidingsscholen Samen Opleiden.

Op www.platformsamenopleiden.nl staat informatie over actuele ontwikkelingen en bijeenkomsten. Er staan tevens artikelen, podcasts, handreikingen en instrumenten met betrekking tot Samen Opleiden en de landkaart bevat een overzicht van de opleidingsscholen.

Ester Scholten