Cao mbo 2018-2020 en financiële arbeidsvoorwaarden

02-11-2018

Op 28 september hebben de vakbonden de MBO Raad geïnformeerd dat hun achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat de cao mbo 2018-2020 op 1 oktober formeel in werking is getreden. Vakbonden en werkgevers in het mbo waren begin september al een onderhandelaarsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao mbo met een looptijd van bijna 2 jaar.

PDF-pictogram Cao mbo 2018-2020 (gewijzigd per 1 januari 2020)

Per 1 januari 2020 is de tekst van de cao mbo 2018-2020 gewijzigd. In dit document is de gewijzigde cao-tekst te zien die per 1 januari 2020 van kracht is.

PDF-pictogram Errata Addendum 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 is de tekst van de cao mbo 2018-2020 gewijzigd. Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020, hebben cao-partijen de tekst op een aantal onderdelen bijgesteld. Er zijn aanpassingen opgenomen in de artikelen met betrekking tot buitengewoon verlof en aanverwante artikelen. Dit is het gevolg van de gemaakte procesafspraak om de artikelen over buitengewoon verlof beleidsarm aan te passen, zodat de in de cao gebruikte terminologie beter aansluit bij de woordkeus die de Wet arbeid en zorg (Wazo) gebruikt. Ook zijn aanpassingen gedaan n.a.v. de inwerkingtreding van de Wet invoering extra geboorteverlof (Wieg). De wijzigingen en een toelichting daarop staan in het bijgevoegd addendum. De wijzigingen zijn verwerkt in de cao-tekst.

PDF-pictogram Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling cao mbo 2016-2017

Deze regeling is van toepassing op werknemers wiens eerste ziektedag is gelegen voor 1 mei 2018. Op werknemers die na 1 mei 2018 ziek zijn geworden is de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling uit de cao mbo 2018-2020 van toepassing.